MENU

Câu 67 : Giải thích thí nghiệm chứng minh vai trò của quang hoá

Cho một lọ axit ascocbic (AH) dạng tinh thể (một chất khử mạnh), một lọ dung dịch methyl đỏ (MR - một chất oxi hoá mạnh), một lọ dung dịch clorophin vừa rút từ lá. Hãy bố trí một thí nghiệm để chứng minh vai trò quang hoá của clorphin. Trả lời. Có 6 thí nghiệm được bố trí trong 6 ống nghiệm : AH + MR + chiếu sáng...

CÂU 66. Thế nào là hệ số sử dụng năng lượng ánh sáng ?

1851642 Hệ số sử dụng năng lượng ánh sáng là tỉ số % giữa số năng lượng tích luỹ trong sản phẩm quang hợp (sinh khối) và số năng lượng sử dụng cho quang hợp. Có hai cách tính hệ số này. Tính lí thuyết: Tỉ số giữa số năng lượng trong 1 phân tử glucôzơ và số năng lượng của 48 phôtôn (số phôtôn hoạt hoá cho 6 phân tử CO2 để hình thành 1phân tử glucôzơ ),...

Câu 65. Người ta đo cường độ quang hợp của một cành lá theo phương pháp sau :

1840374 Đặt cành lá vào trong bình thuỷ tinh kín và đem chiếu sáng 20 phút. Sau đó lấy cành lá ra khỏi bình và cho vào bình 20 ml Ba(OH)2, lắc đều để dung dịch kiềm này hấp thụ hết CO2 trong bình. Sau đó trung hoà Ba(OH)2 còn lại bằng HCl. Cũng làm như vậy với bình kiểm tra (Bình không chứa cành lá). Kết quả như sau: Bình thí nghiệm dùng hết 16 ml HCL, bình kiểm tra hết 10 ml...

Câu 64. Thiết lập các mối quan hệ trao đổi chất và năng lượng giữa:

1840339 - Cơ thể thực vật và động vật - Lục lạp và ti thể Phân biệt sự hình thành ATP bằng con đường bản thể, con đường oxi hoá, quá trình photphorin hoá quang hoá và quá trình photphorin hoá oxi hoá. Trả lời. a.Thực vật quang hợp tạo ra chất hữu cơ và oxi. Động vật sử dụng chất hữu cơ, oxi và giải phóng CO2. Vẽ các mũi tên chỉ mối quan hệ...

Câu 63. Để phân biệt cây C3 và cây C4, người ta đẫ tiến hành các thí nghiệm sau:

1832929 Đưa hai cây vào trong chuông thuỷ tinh kín và chiếu sáng liên tục. Trồng cây trong nhà kính có thể điều chỉnh được nồng độ oxi. Đo cường độ quang hợp (mg CO2 / dm2 lá. giờ) ở các điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao. Hãy phân tích nguyên tắc của các thí nghiệm trên. Trả lời. Cây chết trước là cây...

Câu 62. Người ta sử dụng điểm bù ánh sáng để xác định cây ưa bóng và cây ưa sáng. Hãy nêu nguyên tắc của phương pháp này ?

1832874 Dựa trên định nghĩa về điểm bù ánh sáng: Điểm bù ánh sáng là điểm ở cường độ ánh sáng đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau. Như vậy nếu ở một cường độ ánh sáng nào đó, một cây thải CO2, còn một cây vẫn hấp thụ CO2, thì có nghĩa là một cây cần nhiều ánh sáng (cây ưa sáng), còn cây kia cần ít ánh sáng (cây ưa bóng)....

Câu 61. Năng suất quang hợp là gì ?

1823606 Năng suất quang hợp là tổng số sinh khối tạo thành do quá trình quang hợp, bao gồm năng suất sinh học (Số sinh khối do quang hợp tạo thành còn lại sau khi đã trừ sinh khối mất đi do hô hấp, do ngoại thẩm qua rễ, do các bộ phận của cây chết) và năng suất kinh tế (Số sinh khối tích luỹ trong các cơ quan kinh tế như: trong hạt lúa, trong củ khoai, trong thân...

Câu 60 . Cường độ quang hợp là gì ?

1823600 Cường độ quang hợp là đại lượng đo khả năng quang hợp ở thực vật, thường được tính bằng số mg CO2 hấp thụ hay số mg O2 thải ra ( thường sủ dụng cho thực vật thuỷ sinh) khi quang hợp trong một đơn vị thời gian và trên một đơn vị diện tích quang hợp. Cường độ quang hợp P = mg CO2 ( hoặc mg O2 ) / dm2 /giờ ....

CÂU 59. Hãy so sánh ba quá trình cố định CO2 ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM :

1820921 - Chất nhận CO2 - Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên - Enzim xúc tác cho quá trình cố định CO2 - Nơi xảy ra quá trình cố định CO2 - Thời gian xảy ra quá trình cố định CO2 Trả lời. Chất nhận CO2 : - C3 : RiDP C4 : PEP CAM : PEP Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên : - C3 : APG - C4 : AOA - CAM : AM Enzim...

CÂU 58. Có hai cây cà chua giống hệt nhau, ....

1820891 Có hai cây cà chua giống hệt nhau, trồng trong một điều kiện hoàn toàn như nhau, chỉ khác nhau về chế độ chiếu sáng. Sau 2 tuần, một cây có khối lượng tăng gấp đôi, một cây khối lượng không thay đổi. Giải thích vì sao ? Trả lời. Sau hai tuần, một cây cà chua có khối lượng tăng gấp đôi, vì cây này được trồng trong điều...

CÂU 57. Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính .....

1815334 Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính vào một sợi tảo dài trong dung dịch có các vi khuẩn hiếu khí, quan sát dưới kính hiển vi, nhận thấy : a) Vi khuẩn tập trung ở hai đầu của sợi tảo . Hãy giải thích hiện tượng này? b) Số lượng vi khẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo khác nhau rõ rệt. Hãy giải thích vì sao ? Trả lời. a) Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, ánh sáng sẽ phân...

CÂU 56. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG TRÊN QUAN ĐIỂM QUANG HỢP ?

1811239 Đã có nhiều nghiên cứu làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hoạt động của bộ máy quang hợp và năng suất cây trồng. Nhitriporovich- nhà Sinh lí thực vật người Nga đã đưa ra phường trình năng suất cho mối quan hệ này: Nkt = (FCO2.L.Kf .Kkt)n Nkt : năng suất kinh tế-phần chất khô tích luỹ trong cơ quan kinh tế ...

CÂU 55. HÃY CHỨNG MINH MỐI LIÊN QUAN GIỮA QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG ?

1811201 Người ta đã chứng minh được rằng: Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng. Phân tích thành phần hoá học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng ta sẽ có các số liệu sau:C: 45%, O: 42-45%, H: 6,5% chất khô. Tổng ba nguyên tố này chiếm 90-95% khối lượng chất khô. Phần còn lại: 5-10% là các nguyên tố khoáng. Rơ ràng là 90-95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ CO2 và...

CÂU 54. TRÌNH BÀY VỀ QUANG HỢP VÀ CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ?

1806665 Quang hợp là một quá trình cơ bản trong hoạt động sống của cơ thể thực vật và có quan hệ mật thiết với tất cả các quá trình trao đổi chất khác của cơ thể và chịu ảnh hưởng liên tục của điều kiện môi trường. 1. Quang hợp và nồng độ CO2 CO2 trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp. Nồng độ CO2 ([CO2]) trong...

CÂU 53. TRÌNH BÀY TÓM TẮT CƠ CHẾ QUANG HỢP ?

1799467 Quang hợp gồm hai pha : 1. Pha sáng và phản ứng sáng : Pha sáng: Một trong hai pha của quá trình quang hợp, xảy ra nhờ năng lượng ánh sáng. Pha sáng gồm hai giai đoạn: giai đoạn quang vật lí giải đoạn các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển năng lượng này cho giai đoạn quang hoá học - giai đoạn năng lượng ánh sáng được sử dụng để hình thành...

CÂU 52. TRÌNH BÀY VỀ BỘ MÁY QUANG HỢP Ở THỰC VẬT ?

1798553 Bộ máy quang hợp ở thực vật bao gồm : 1. Lá - cơ quan làm nhiệm vụ quang hợp Đến nay, chúng ta đã biết rằng: cơ quan làm nhiệm vụ quang hợp ở thực vật chủ yếu là lá, sau đó đến các phần xanh khác như bông lúc còn xanh, bẹ lá… Ch ính vì vậy lá có những đặc điểm đặc biệt về hình thái, cũng như cấu tạo giải phẫu thích hợp với chức năng quang...

CÂU 51. CHO BIẾT VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP ?

1771514 Khi phân tích thành phần hóa học của cơ thể thực vật, ta thấy 80-90% khối lượng cơ thể là H2O, 10 - 20% khối lượng còn lại là chất khô. Trong chất khô, ta thấy gồm các thành phần sau : C : 45% O : 42% H : 6,5% ...

CÂU 50. Hãy viết phương trình pha sáng, pha tối, phương trình chung và cho biết ý nghĩa của các phương trình này ?

1771488 Phương trình quang hợp Phương trình cho từng pha : Phương trình pha sáng : 12H2O + 12NADP+ + 18ADP + 18Pv ---> 12NADPH2 + 18ATP + 6O2 Phương trình pha tối : 6CO2 + 12NADPH2 + 18ATP ------> C6H12O6 + 6H2O + 12NADP+ + 18ADP + 18Pv Phương trình chung : 6CO2 + 12H2O --------> C6H12O6 + 6H2O + 6O2 Y nghĩa của các phương trình này : * Vai trò và sản phẩm của từng...