MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 50. Hãy viết phương trình pha sáng, pha tối, phương trình chung và cho biết ý nghĩa của các phương trình này ?

Phương trình quang hợp

Phương trình cho từng pha :

Phương trình pha sáng :

12H2O + 12NADP+  + 18ADP + 18Pv  --->  12NADPH2 + 18ATP + 6O2

Phương trình pha tối :

6CO2 + 12NADPH2 + 18ATP  ------>  C6H12O6 + 6H2O + 12NADP+  +  18ADP + 18Pv

Phương trình chung :

6CO2  +  12H2O --------> C6H12O6  +  6H2O  +  6O2

Y nghĩa của các phương trình này : * Vai trò và sản phẩm của từng pha trong quang hợp :

Pha sáng : pha oxi hoá H2O bằng năng lượng ánh sáng do sắc tố quang hợp hấp thụ để hình thành 2 sản phẩm là ATP và NADPH. Về số lượng 12NADPH và 18ATP là xuất phát từ nhu cầu ATP và NADPH cần thiết cho việc hình thành 1 phân tử Glucôzơ ( tính theo chu trình Canvin )

Pha tối : pha khử CO2 bằng 2 sản phẩm của pha sáng ( ATP , NADPH ) để hình thành đường Glucôzơ ( C6H12O6 ).* Chỉ rơ 6H2O hình thành trong quang hợp là từ pha tối và phản ứng quang phân li H2O phải viết là :

2H2O ------> 4H+ +  2e- +  O2


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 14:36 13/08/2009
Số lượt xem: 26494
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến