MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 56. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG TRÊN QUAN ĐIỂM QUANG HỢP ?

        Đã có nhiều nghiên cứu làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hoạt động của bộ máy quang hợp và năng suất cây trồng. Nhitriporovich- nhà Sinh lí thực vật người Nga đã đưa ra phường trình năng suất cho mối quan hệ này:    Nkt  = (FCO2.L.Kf .Kkt)n

        Nkt : năng suất kinh tế-phần chất khô tích luỹ trong cơ quan kinh tế

        FCO2: khả năng quang hợp gồm: cường độ quang hợp (mg CO2/dm2 lá/giờ) và hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2lá.ngày).

        L: diện tích quang hợp gồm chỉ số diện tích lá (m2 lá/m2 đất) và thế năng quang hợp (m2 lá.ngày).

        Kf: hệ số hiệu quả quang hợp - tỷ số giữa phần chất khô còn lại và tổng số chất khô quang hợp được.

        Kkt: hệ số kinh tế - tỷ số giữa số chất khô tích luỹ trong cơ quan kinh tế và tổng số chất khô quang hợp được.

        n: thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp.

        Từ phương trình trên chúng ta thấy rằng: năng suất cây trồng phụ thuộc vào các yếu tố sau:

        Khả năng quang hợp của giống cây trồng (FCO2).

        Nhịp điệu sinh trýởng của bộ máy quang hợp (L).

        Khả năng tích luỹ chất khô vào cơ quan kinh tế (Kf, Kkt).

       Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp (n).

        Như vậy các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng chính là các biện pháp chọn giống, lai tạo giống cây trồng có khả năng quang hợp cao, các biện pháp kĩ thuật và bón phân hợp lí nhằm tạo điều kiện cho sự sinh trýởng của bộ máy quang hợp đạt mức tối ưu, cũng như thời gian sinh trýởng (n) hợp lí và các biện pháp kĩ thuật nhằm tích luỹ được nhiều sản phẩm quang hợp vào cơ quan kinh tế.

Cụ thể là:

1-  Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống và kĩ thuật.

2 -  Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật và phân bón,tưới nước.

3-  Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:09 20/08/2009
Số lượt xem: 13903
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến