MENU

Trắc nghiệm Sinh học 11 - Chương 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:04' 20-12-2008
Dung lượng: 122.0 KB
Số lượt tải: 2211
Số lượt thích: 0 người

Cương IV
SINH SẢN
SINH SẢN Ở THỰC VẬT.
Câu 441: Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?
a/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử ( 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn( Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.
b/ Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử ( 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn( Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.
c/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử ( 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn( Tế bào sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
d/ Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử ( Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn( Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.
Câu 442: Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?
a/ Rêu, hạt trần. b/ Rêu, quyết.
c/ Quyết, hạt kín. d/ Quyết, hạt trần.
Câu 443: Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng:
a/ Gieo từ hạt. b/ Ghép cành.
c/ Giâm cành. d/ Chiết cành.
Câu 444: Sinh sản vô tính là:
a/ Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
b/ Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
c/ Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
d/ Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
Câu 445: Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:
a/ Dễ trồng và ít công chăm sóc.
b/ Dễ nhân giống nhanh và nhiều.
c/ để tránh sâu bệnh gây hại.
d/ Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.
Câu 446: Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng:
a/ Rễ phụ. b/ Lóng. c/ Thân rễ. d/ Thân bò.
Câu 447: Sinh sản bào tử là:
a/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
b/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
c/ Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử.
d/ Tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.
Câu 448: Đặc điểm của bào tử là:
a/ Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.
b/ Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội.
c/ Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội.
d/ Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.
Câu 449: Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?
a/ Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
b/ Tạo được nhiều biế dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.
c/ Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
d/ Là hình thức sinh sản phổ biến.
Câu 450: Sinh sản hữu tính ở thực vật là:
a/ Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
c/ Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
d/ Sự kết hợp
 
Gửi ý kiến