MENU

Trắc nghiệm Sinh học 11- Chương 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:03' 20-12-2008
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 2263
Số lượt thích: 0 người
Chương III
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN.
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT.
Câu 361: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
a/ Bần ( Tầng sinh bần ( Mạch rây sơ cấp ( Mạch rây thứ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ thứ cấp ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.
b/ Bần ( Tầng sinh bần (Mạch rây thứ cấp ( Mạch rây sơ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ thứ cấp ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.
c/ Bần ( Tầng sinh bần ( Mạch rây sơ cấp ( Mạch rây thứ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ sơ cấp ( Gỗ thứ cấp ( Tuỷ.
d/ Tầng sinh bần ( Bần ( Mạch rây sơ cấp ( Mạch rây thứ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ thứ cấp ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.
Câu 362: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?
a/ Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
b/ Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.
c/ Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
d/ Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Câu 363: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào?
a/ Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
b/ Gỗ và mạch rây nằm phía trong tầng sinh mạch.
c/ Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
d/ Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
Câu 364: Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở vị trí nào của cây?
a/ Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
b/ Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
c/ Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.
d/ Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.
Câu 365: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của gỗ sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?
a/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
b/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
c/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
d/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong còn gỗ sơ cấp nằm phía ngoài.
Câu 366: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
a/ Ở đỉnh rễ. b/ Ở thân. c/ Ở chồi nách. d/ Ở chồi đỉnh.
Câu 367: Lấy tuỷ làm tâm, sự phân bố của mạch rây sơ cấp và thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?
a/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong.
b/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn mạch sơ cấp nằm phía ngoài.
c/ Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía ngoài còn mạch sơ cấp nằm phía trong.
d/ Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó mạch thứ cấp nằm phía trong còn mạch sơ cấp nằm phía ngoài.
Câu 368: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
a/ Vỏ ( Biểu bì ( Mạch rây sơ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.
b/ Biểu bì ( Vỏ ( Mạch rây sơ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.
c/ Biểu bì ( Vỏ ( Gỗ sơ cấp ( Tầng sinh mạch ( Mạch rây sơ cấp ( Tuỷ.
d/ Biểu bì ( Vỏ ( Tầng sinh mạch ( Mạch rây sơ cấp ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.
Câu 369: Sinh trưởng sơ cấp của cây là:
a/ Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
b/ Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
c
 
Gửi ý kiến