MENU

Bài 5, tiết 5: NST ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Phương Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:22' 31-08-2009
Dung lượng: 131.5 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
Tuần:3 Bài 5:
Tiết: 05
Ngày soạn: 23.08.09
Ngày dạy: 24.08.09


I Mục tiêu bài học
- Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực
- Trình bày được khái niệm về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kể các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể và hậu quả.
II Trọng tâm:
- Mô tả được cấu trúc của NST ở sinh vật nhân thực.
- Khái niệm ĐB cấu trúc NST , các dạng ĐB cấu trúc NST và hậu quả.
III Chuẩn bị
- Sơ đồ những biến đổi về hình thái nst qua các giai đoạn của chu kì tế bào như sgk lớp 9.
- Tranh phóng to hình 5.1, 5.2
IV. Tiến trình lên lớp
Kiểm tra sĩ số - ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ
CH1: Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó.
CH2: Nêu cơ chế phát sinh đột biến điểm?
Bài mới

Hoạt động thầy
Hoạt động – trò
 Nội dung


- NST là gì? NST có ở đâu? Và được cấu tạo từ các thành phần nào?
- Hình thái NST qua các kì phân bào?.
- Đặc điểm nổi bật của hình thái NST là gì? Vai trò của tâm động?
- Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội?- Quan sát hình 5.2 mô tả cấu trúc sieu hiển vi của nhiễm sắc thể?- NST có chức năng gì?- ĐB cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? Có những dạng đột biến cấu trúc nào?

Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk hoàn thành vào vở?

Yêu cầu 1 học sinh trình bày phần làm của mình?
Giáo viên chiếu bảng trong cho học sinh đối chiếu.
- Thông qua kiến thức đã học HS trao đổi trả lời:
+ Khái niệm NST, vị trí.
+ Giai đoạn quan sát NST rõ nhất.
+ NST đơn, kép.
+ Bộ NST đơn bội và lưỡng bội.
+ B ộ NST đơn bội trong tế
bào sinh dục chín, lưỡng bội trong tế bào sinh dưỡng.

- Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
- điều hoà hoạt động của gen thông qua mức độ cuộn xoắn của nst.
- Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.

I. Hình thái và cấu trúc NST
1. Hình thái NST
- Hình thái của nhiễm sắc thể thay đổi qua các kì trong chu kì tế bào. Ở kì giữa NST có hình dạng và kích thước đặc trưng cho loài, gồm:
+ Tâm động: nơi kếtb nối thoi phân bào.
+ Đầu mút: bảo vệ NST, làm NST không dính nhau
+ Trình tự khởi đầu nhân đôi ADN
- Tất cả các NST trong tế bào gọi là bộ nhiễm sắc thể. Mỗi loài đều có bộ NST đặc trưng, khác nhau về số lượng, hình thái, cấu trúc .
- Tế bào sinh dưỡng (xôma) có bộ NST lưỡng bội (2n), thường tồn tại thành từng cặp tương đồng gồm 2 nhiễm sắc thể giống nhau về hình thái, kích thước, trình tự các gen.
- Tế bào sinh dục (giao tử) có bộ NST đơn bội (n)
- NST chia làm 2 loại: NST thường và NST giới tính.
2. Cấu trúc siêu hiển vi của NST.
- NST ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ ADN và prôtêin histôn.
+Phân tử AND rất dài, được xếp vào các NST khác nhau và có sự gói bọc AND theo các mức độ xoắn khác nhau.
+ADN (2nm) -> đơn vị cơ bản nuclêôxom -> sợi cơ bản(11nm) ->sợi nhiễm sắc (30nm) ->cromatit (700nm)
- Ở sinh vật nhân sơ: chưa có cấu trúc NST , mỗi tế bào chứa 1 phân tử AND mạch kép, dạng vòng.
II. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
1. Khái niệm;
Đột biến cấu trúc nhiễm sẵc thể là những biến đổi trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, thực chất là sắp xếp lại trình tự các gen, làm thay đổi hình dạng và cấu trúc nhiễm sắc thể.
2. Nguyên nhân:
- Do các tác nhân vật lí, hoá học, sinh học
- Do biến đổi sinh lí nội bào.
3. Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.Dạng ĐB
Khái niệm
Hậu quả, ý nghĩa
 
Gửi ý kiến