MENU

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:02' 23-12-2008
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
Thế giới sống khác với thế giới không sống ở những điểm nào ?
Hãy sắp xếp các cấp tổ chức sau theo trình tự từ thấp đến cao.
Bào quan 6. Tế bào
2. Cơ thể 7. Cơ quan
3. Mô 8. Quần thể - loài
4. Hệ cơ quan 9. Hệ sinh thái
5. Sinh quyển 10. Phân tử 11. Quần xã
- Phân tử ? Bào quan ? Tế bào ? Mô ? Cơ quan ? Hệ cơ quan ? Cơ thể ? Quần thể - loài ? Quần xã ? Hệ sinh thái ? Sinh quyển
- Những cấp tổ chức nào được xem là cấp tổ chức chính ?
- Tế bào ? Cơ thể ? Quần thể - loài ? Quần xã - HST ? Sinh quyển.
Vì sao tế bào được xem là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống ?
Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, trừ virut (đơn vị cấu tạo).
- Các hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào (đơn vị chức năng)
Các phân tử, đại phân tử, bào quan có vai trò gì trong tế bào ?
- Cấu tạo tế bào
- Cấu tạo nên các đại phân tử
Muối vô cơ
- Axit amin, nuclêôtit
Prôtêin, axit nuclêic quyết định sự sống của tế bào : TP cấu tạo, vật chất di truyền .
- Cấu tạo nên các bào quan
Prôtêin, axit nuclêic
Pôlisaccarit, lipit .
Nơi thực hiện các hoạt động sống : Quang hợp, hô hấp, tổng hợp prôtêin .
Lục lạp, ty thể, ribôxôm .
- Tế bào có mối quan hệ như thế nào với cấp cơ thể ?
Cơ thể đơn bào
Cơ thể đa bào
Đặc điểm của cơ thể đơn bào ?
- Cơ thể đơn bào được cấu tạo từ một tế bào.
- Ví dụ : trùng roi, trùng amip, VK E.coli .
- Mọi hoạt động sống diễn ra trong một tế bào
- Đặc điểm của cơ thể đa bào ?
- Mô, cơ quan, hệ cơ quan có vai trò gì trong cơ thể ?
- Được cấu tạo từ rất nhiều tế bào.
- Tế bào cùng chức năng ? Mô, các mô cùng chức năng ? Cơ quan, các cơ quan phối hợp thực hiện một chức năng ? Hệ cơ quan.
Hãy lấy ví dụ về mô, cơ quan, hệ cơ quan !
- Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, cũng như hệ thần kinh bị tách ra khỏi cơ thể chúng có hoạt động sống được không ? Tại sao ?
Từ ví dụ này cho thấy cơ thể đa bào có đặc điểm gì ?
Cơ thể là một thể thống nhất.
Quần thể là gì ?
Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài sống trong cùng một khu vực địa lí nhất định.
Quần thể là đơn vị sinh sản và tiến hoá của loài.
- Vì sao quần thể được xem là đơn vị sinh sản và tiến hoá của loài.
Quần xã là gì ?
- Quần xã là tập hợp gồm nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau cùng chung sống trong một vùng địa nhất định.
- Trong quần xã, các quần thể có mối quan hệ như thế nào ?
Các quần thể có mối tương tác giữa các cá thể và mối tương tác giữa các quần thể khác loài.
Hệ sinh thái là gì ?
Hệ sinh thái : Quần xã sinh vật và môi trường sống tương tác với nhau tạo nên một thể thống nhất.
Hãy lấy ví dụ về một số hệ sinh thái !
Sinh quyển là gì ?
- Sinh quyển là tập hợp tất cả hệ sinh thái trong khí quyển, thuỷ quyển, địa quyển.
- Vì sao nói hệ thống sống là hệ mở ?
- Hãy nêu các cấp độ tổ chức sống cờ bản và mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống với nhau ?
- Hệ sống là hệ mở có tổ chức phức tạp theo nhiều cấp tương tác với nhau và tương tác với môi trường sống.
- Các cấp tổ chức chính thể hiện sự sống : Tế bào, cơ thể, quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển.
- Tế bào là cấp tổ chức cơ bản, sinh quyển là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống.
- Hệ sống là hệ thống nhất tự điều chỉnh, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa cấu trúc với chức năng, giữa hệ với môi trường và hệ luôn tiến hoá.
Tế bào
Biểu mô
Mô dậu
Mô khí
Hệ bài tiết
 
Gửi ý kiến