MENU

HD chấm thi thực hành 9 - 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:32' 17-12-2008
Dung lượng: 114.5 KB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
HÆÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 9

I. BAÌI 1: LAÌM TIÃU BAÍN TÃÚ BAÌO BIÃØU BÇ (4 âiãøm )
Chuáøn bë cuía hoüc sinh: (0,5 âiãøm)
- Duûng cuû: Kênh hiãøn vi, lam vaì lamen, âéa kênh âäöng häö, cäúc thuíy tinh 250 ml, äúng nhoí gioüt coï quaí boïp cao su, giáúy loüc, cäön 70 o , mæûc âoí, dung dëch sinh lê 0,9% ,læåîi dao caûo, kim muíi maïc
- Váût liãûu: Haình ta, hoàûc haình táy
Phæång phaïp tiãún haình: (1 âiãøm )
Càõt cuí haình thaình 4 pháön theo chiãöu doüc
Taïch mäüt vaíy haình åí låïp thæï ba hay thæï tæ
Tæåïc vaì càõt láúy mäüt maính biãøu bç coï diãûn têch chæìng 2-4 mm2
Âaût maính tiãu baín lãn lam coï sàón gioüt næåïc räöi âáûy lamen lãnsao khäng coï boüt khê
Âuïng qui trçnh, thao taïc chênh xaïc 1 âiãøm
Nãúu sai qui trçnh, nhæng thao taïc chênh xaïc : 1 âiãøm
Nãúu âuïng qui trçnh, nhæng thao taïc khäng chênh xaïc : 1 âiãøm
Nãúu sai qui trçnh, thao taïc khäng chênh xaïc: 0 âiãøm
Kãút quaí saín pháøm (1,5 âiãøm)
Tiãu baín quan saït roî raìng, khäng coï boüt khê, phán biãût âæåüc maìng, nhán vaì tãú baìo cháút
Laìm baín tæåìng trçnh ( 1 âiãøm)


II. BAÌI 2: (5 ÂIÃØM) LAÌM THÊ NGHIÃÛM CHÆÏNG MINH VAI TROÌ CUÍA ENZIM TRONG NÆÅÏC BOÜT ÂÄÚI VÅÏI SÆÛ BIÃÚN ÂÄØI TINH BÄÜT THAÌNH ÂÆÅÌNG ÂÅN

Chuáøn bë cuía hoüc sinh: (1 âiãøm)
Duûng cuû, váût liãûu: Phãøu miãûng âæåìng kênh 60 mm, nhiãût kãú hoïa hoüc, giáúy loüc, äúng nghiãûm, giaï äúng nghiãûm, voìng kiãöng, læåïi âäút, càûp äúng nghiãûm, cäúc thuíy tinh 250 ml, thça xuïc hoïa cháút, âuía thuíy tinh, äúng âong 100ml, âeìn cäön, äúng nhoí gioüt coï quaí boïp cao su, dung dëch tinh bäüt 3-6%, NaHCO3
Phæång phaïp tiãún haình (1 âiãøm )
Chuáøn bë thê nghiãûm:
Pha thuäúc thæí âæåìng, pha häö tinh bäüt, pha thuäúc thæí häö tinh bäüt (chuáøn bë åí nhaì)
Pha næåïc boüt: Suïc miãûng saûch, cho vaìo cäúc 2-3 ml næåïc boüt, pha thãm 2 pháön næåïc. Khuáúy âãöu räöi loüc qua giáúy loüc( hoàûc bäng) trong phãøu.
Cho næåïc boüt vaìo 2 äúng nghiãûm A vaì ìB sáu chæìng 15 mm
Âun säi næåïc boüt trong äúng nghiãûm B trãn ngoün læía chæìng 30 giáy, räöi âãø nguäüi.Muäún choïng nguäüi cho voìi næåïc chaíy qua thaình äúng hoàûc âàût vaìo cäúc næåïc laûnh.
Âäø thãm 2 cm3 dung dëch tinh bäüt 3% vaìo mäùi äúng A vaì B, làõc cho träün âãöu, räöi âãø yãn trong 5 phuït. Nãn âãø trong næåïc áúm 370 - 380 C.
Chia cháút thê nghiãûm trong äúng A laìm âäi, mäüt næîa giæî laûi åí äúng A, mäüt næía âäø vaìo äúng nghiãûm saûch khaïc ( äúng A1 ).
Nhoí dung dëch Iod vaìo mäüt trong 2 äúng nghiãûm trãn( coï thãø laì äúng A) , äúng coìn laûi ( A1) nhoí thãm dung dëch strongme vaìo räöi âun säi.
Chia cháút thê nghiãûm trong äúng B laìm âäi, mäüt næía giæî laûi åí äúng B, mäüt næía âäø vaìo äúng nghiãûm saûch khaïc ( äúng B1 ).
Nhoí dung dëch Iod vaìo mäüt trong 2 äúng nghiãûm trãn ( coï thãø laì äúng B) , äúng coìn laûi ( B1) nhoí thãm dung dëch strongme vaìo räöi âun säi.
b.Quan saït thê nghiãûm:Tæìng bæåïc thê nghiãûmn trãn, theo doîi, quan saït maìu cuía dung dëch tinh bäüt, ghi laûi, ruït ra kãút luáûn vaì giaíi thêch.
+ Âuïng qui trçnh, thao taïc chênh xaïc 2âiãøm
+ Nãúu sai qui trçnh, nhæng thao taïc chênh xaïc : 1 âiãøm
+ Nãúu âuïng qui trçnh, nhæng thao taïc khäng chênh xaïc : 1 âiãøm
+ Nãúu sai qui trçnh, thao taïc khäng chênh xaïc: 0 âiãøm
Kãút quaí saín pháøm (2 âiãøm)
Nãúu thê nghiãûm thaình cäng thç kãút quaí seî laì:
ÅÍ äúng A, dung dëch tinh bäüt khäng coï maìu xanh khi nhoí Iod vaìo, chæïng toí tinh bäüt âaî biãún âäøi thaình âæåìng âån giaín glucä vaì mantä.
ÅÍ äúng A1, dung dëch tinh bäüt âaî coï maìu da cam, chæïng toí tinh bäüt âaî biãún thaình âæåìng âån giaín glucä vaì mantä.
ÅÍ äúng B, dung dëch tinh bäüt váùn coìn maìu xanh khi thæí våïi Iod, chæïng toí tinh bäüt chæa biãún âäøi thaình âæåìng glucä vaì mantä.
ÅÍ äúng B1, dung dëch tinh bäüt khäng biãún âäøi thaình maìu âoí khi âun säi våïi thuäúc thæí strongme chæïng toí tinh bäüt chæa biãún âäøi thaình âæåìng glucä vaì mantä.
Laìm baín tæåìng trçnh ( 1 âiãøm)


III. PHÁÖN HOÍI THÃM CUÍA GIAÏM KHAÍO (1 âiãøm
 
Gửi ý kiến