MENU

Đề thi HSG huyện -Sinh 9-dap an-V1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tây Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:30' 06-01-2010
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 384
Số lượt thích: 0 người
UBND THỐNG NHẤT
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN THỐNG NHẤT
THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN SINH HỌC 9
VÒNG 1 (NĂM HỌC 2008-2009)
Thời Gian : 150 phút ( không kể thời gian chép đề )
Trắc nghiệm :
Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây :
Câu 1: Điều kiện quan trọng nhất để nghiệm đúng định luật phân li độc lập của Men Den là :
a.Khảo sát một số lượng lớn cá thể
b.Mỗi gen qui định một tính trạng
c.Mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau
d.Các cá thể thê hệ P phải thuần chủng
Câu 2: Lấy cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thu được kết quả :
a.112 cây quả đỏ : 125 cây quả vàng b. 108 cây quả đỏ : 36 cây quả vàng
c.Toàn cây quả đỏ d. Toàn cây quả vàng
Câu 3 : Phát biểu nào không đúng với tính trạng trội không hoàn toàn ?
a.Cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian b.Cơ thể F2 có tỉ lệ kiểu hình 3:1
c.Cơ thể F2 có tỉ lệ kiểu gen : 1:2:1 d Cơ thể lai F1 có kiểu gen dị hợp
Câu 4: Số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào ở ở giai đoạn kì trước giảm phân 2 là
a.1n nhiễm sắc thể đơn b. 2n nhiễm sắc thể đơn
c. 2n nhiễm sắc thể kép d. 1n nhiễm sắc thể kép
Câu 5: Cơ chế xác định giới tính ở các loài sinh vật đơn tính
Do con đực quyết định b. Do con cái quyết định
Tùy thuộc giới nào là giới dị giao tử d. Cả 3 ý a,b,c đều đúng
Câu 6: Một đoạn phân tử ADN gồm 5 gen dài bằng nhau , mỗi gen có 20% nucle6otit1 loại A và 30% nucle6otit loại G thì tỉ lệ A / G của đoạn ADN này là :
a .2/3 b. 1/1 c.1/5 d. 3/2
Câu 7: Một gen tự nhân đôi n lần lien tiếp sẽ tạo ra được bao nhiêu gen giống nó ?
2 gen b. n gen c. 2n gen d. n2 gen
Câu 8 : Quá trình tổng hợp pro6te6in diễn ra mạnh nhất vào giai đoạn nào trong đời sống tế bào
a.Trong giai đoạn phân chia tế bào b.Giữa hai lần phân chia tế bào
c. Trước khi phân chia tế bào d.Giai đoạn G1 và G2 của chu kì tế bào
Câu 9: Ở sinh vật , đột biến gen lặn chỉ biểu hiện ra kiểu hình trong trường hợp nào ?
a.Khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi
b. Cấu trúc của gen bị biến đổi gây ảnh hưỡng đến kiểu gen
c. Ở thể đồng hợp và khi gặp điều kiện môi trường thích hợp
d. Khi quá trình tổng hợp Protein bị rối loạn
Câu 10: Bệnh bạch tạng do một gen lặn qui định . Một cặp vợ chồng có màu da bình thường và đều có kiểu gen dị hợp thì tỉ lệ phần trăm con của họ mắc bệnh bạch tạng là :
a.25% b. 50% c. 75% d.100%
Câu 11: Ở cây lai có bộ NST 2n(Aa) khi tứ bội hóa thì bộ NST 4 n sẽ là
AAAA b. AAaa c. AAAa d. aaaA
Câu 12: Trong các dạng đột biến cấu trúc NST , dạng đột biến nào được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể
Mất đoạn NST b. Đảo đoạn NST c. Lặp đoạn NST d. Chuyển đoạn NST
Câu 13: Bộ nhiễm sắc thể của người bị bệnh bạch tạng là :
2n= 44 b. 2n =45 c. 2n = 46 d. 2n = 47
Câu 14: Trong giống người ta dùng phương pháp nào sau đây được dung để kiểm tra kiểu hình của cá thể
Chọn lọc cá thể b. Chọn lọc hàng loạt
c.lọc nhân tạo d. Chọn lọc cơ bản
Câu 15: Khi các cá thể có kiểu gen Bb tự thụ phấn , ở F2 có tỉ lệ
a.Bb =100% b. Bb =75%, BB+bb = 25%
c.Bb = 50%, BB
 
Gửi ý kiến