MENU

Nguyên phân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:33' 23-12-2008
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
CƠ CHẾ DI TRUYỀN BỘ NHIỄM SẮC THỂ
TRONG NGUYÊN PHÂN
Từ một hợp tử ban đầu làm thế nào để phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh với
nhiều tỉ tế bào đều có bộ nhiễm sắc thể giống như hợp tử?
Phân chia
tế bào
Trực phân
(phân bào không tơ)
Gián phân
(Phân bào có tơ)
Nguyên phân
Giảm phân
I. Khái niệm về phân chia tế bào:
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
Trung thể
Nhiễm sắc thể
Tâm động
Màng nhân
Thoi vô sắc
Sao
* Các thành phần tham gia
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
Kì trung gian
1. Kì trước
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
1. Kì trước
1. Kì giữa
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
1. Kì sau
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
3. Kì cuối
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
4. phân chia tế bào chất
(ở tế bào động vật)
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
4. Phân chia tế bào chất
(ở tế bào thực vật)
II. Những diễn biến của quá trình nguyên phân:
Đặc điểm quan trọng nhất
Các giai đoạn
Giai đoạn
Chuẩn bị

giữa
Kì trước
giữa

giữa
Kì cuối
Phân chia tế bào chất
Kì đầu
Kì sau
Ở động vật
Ở thực vật
NST, trung thể nhân đôi, tích thêm prôtêin, năng lượng chuẩn bị bước vào phân chia
Chất NS xoắn chăt  NST gồm 2 chromatic dính nhau ở
tâm động, xuất hiện thoi vô sắc.
Mỗi chromatic trong từng NST kép tách dần nhau qua tâm động
và di chuyển về 2 cực của tế bào
Màng nhân biến mất, thoi vô sắc tiến dần về phía trung tâm t/b.
Các NST co ngắn cực đại, tập trung thành từng NST kép trên
mặt phẳng xích đạo,nối với dây vô sắc tại tâm động.

Màng nhân hình thành, sợi vô sắc
tiêu biến, Phân chia t/b chất thắt
eo, NST tháo xoắn.
Màng nhân hình thành, sợi vô sắc
tiêu biến, Phân chia t/b chất, hình
thành vách ngăn, NST tháo xoắn

III. Ý nghĩa sinh học của quá trình nguyên phân:
- Giúp cơ thể sinh trưởng.
- Duy trì bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài.
Video: Quá trình nguyên phân quan sát dưới KHV điện tử
Video: Quá trình nguyên phân quan sát dưới KHV điện tử
Kì trước
Video: Quá trình nguyên phân quan sát dưới KHV điện tử
Kì trước giữa
Video: Quá trình nguyên phân quan sát dưới KHV điện tử
Kì giữa
Video: Quá trình nguyên phân quan sát dưới KHV điện tử
Kì sau
Video: Quá trình nguyên phân quan sát dưới KHV điện tử
Kì cuối
Video: Quá trình nguyên phân quan sát dưới KHV điện tử
Sự phân chia tế bào
Hãy quan sát hình ảnh, xác định giai đoạn của quá trình
nguyên phân?

a. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa
c. Kỳ sau
d. Kỳ cuối
Câu 1:
* KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:
Kỳ đầu
Kỳ giữa
Kỳ sau
Kỳ cuối
Câu 2:
Kỳ đầu
Kỳ giữa
Kỳ sau
Kỳ cuối
Câu 3:
Kỳ đầu
Kỳ giữa
Kỳ sau
Kỳ cuối
Câu 4
Kỳ đầu
Kỳ giữa
Kỳ sau
Kỳ cuối
Câu 5:
Kỳ đầu
Kỳ giữa
Kỳ sau
Kỳ cuối
Câu 6:
Kỳ đầu
Kỳ giữa
Kỳ sau
Kỳ cuối
Câu 7
 
Gửi ý kiến