MENU

HDC thi thực hành 11 - 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:29' 17-12-2008
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
HÆÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 11
I.LAÌM TIÃU BAÍN VAÌ QUAN SAÏT NHIÃÙM SÀÕC THÃØ TÃÚ BAÌO RÃÙ HAÌNH ( 7 ÂIÃØM)
Chuáøn bë cuía hoüc sinh: (1 âiãøm)
Duûng cuû: Kênh hiãøn vi, lam vaì lamen, âéa kênh âäöng häö, cäúc thuíy tinh 250 ml, äúng nhoí gioüt coï quaí boïp cao su, giáúy loüc, cäön 70 o , mæûc âoí, dung dëch sinh lê 0,9% ,læåîi dao caûo, kim muíi maïc
Váût liãûu: Haình ta, hoàûc haình táy.
Phæång phaïp tiãún haình: (2 âiãøm )
2.1. Chuáøn bë thê nghiãûm:
a. Caïch thæï nháút
Âàût cuí haình lãn cäúc næåïc laî sao cho pháön dæåïi cuía cuí haình cháúm vaìo næåïc. Âàût vaìo chäù täúi vaìi ngaìy cho âãún khi rãù moüc daìi vaìo trong næåïc 2-3 cm.
Càõt láúy vaìi âoaûn âáöu rãù daìi 5mm, räöi boí vaìo âéa kênh âäöng häö, sau âoï láön læåüt tiãún haình laìm caïc bæåïc:
Nhoí lãn caïc âoaûn rãù âoï 9 gioüt oocxãin axãtic 45% vaì mäüt gioüt axit HCl
Hå âéa kênh lãn trãn ngoün læîa ráút nhoí, cho âãún khi håi næåïc bäúc lãn, nhæng khäng âãø säi.
Âãø nguyãn âéa kênh âäöng häö coï caïc âoaûn rãù âaî nhuäüm åí trãn êt nháút laì 5 phuït
Âàût mäüt trong nhæîng âoaûn rãù trãn lãn lam, nhoí thãm dung dëch axit axeetic 45% lãn noï, räöi càõt thaình caïc âoaûn nhoí.
Âáûy lamen lãn caïc âoaûn rãù âaî càõt, áún nheû âáöu caïn buït chç lãn lamen.
b. Caïch thæï hai:
Càõt mäüt âoaûn âáöu rãù haình daìi 5mm vaì âàût vaìo giæîa lam.
Nhoí vaìi gioüt axãtä cacmin vaìo, âãø yãn trong 3’ âãún 5’ 
Giæî cho caïc âoaûn rãù ngáûp thuäúc nhuäüm, âæìng âãø khä. Càõt nhæîng âoaûn âáöu cuía rãù thaình nhæîng âoaûn ngàõn 1 mm ngay trãn lam
Âáûy lamen lãn caïc âoaûn rãù trãn,keûp nheûû tiãu baín vaìo maînh giáúy tháúm ngay trãn lamen, cäú traïnh âæìng cho lamen træåüt khoíi vë trê cuía noï
Chuyãøn tiãnu baín ra khoíi giáúy tháúm vaì âàût ngang trãn miãûng cäúc thuíy tinh chæïa næåïc âang säi.
Hå noïng trãn håi næåïc nhæ váûy trong 1 phuït. Tháúm hãút cháút maìu thæìa trong tiãu baín
2.2 Quan saït :
Quan saït tãú baìo âaî xæî lyï nhæ trãn dæåïi kênh hiãøn vi våïi bäüi giaïc låïn
Quan saït kyí hçnh thaïi NST dãúm säú læåüng vaì veî hçnh
+ Âuïng qui trçnh, thao taïc chênh xaïc 2âiãøm
+ Nãúu sai qui trçnh, nhæng thao taïc chênh xaïc : 1 âiãøm
+ Nãúu âuïng qui trçnh, nhæng thao taïc khäng chênh xaïc : 1 âiãøm
+ Nãúu sai qui trçnh, thao taïc khäng chênh xaïc: 0 âiãøm
Kãút quaí saín pháøm (4 âiãøm)
Hçnh aính roî , phán biãût âæåüc maìng, nhán, tãú baìo cháút. 2 âiãøm
Phán biãût âæåüc caïc nhiãùm sàõc thãø, âãúm dæåüc säú læåüng NST 2 âiãøm
II. LAÌM BAÍN TÆÅÌNG TRÇNH VAÌ VEÎ HÇNH ( 2 âiãøm)
III. PHÁÖN HOÍI THÃM CUÍA GIAÏM KHAÍO (1 âiãøm)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tãn HSSBDÂiãøm
 
Gửi ý kiến