MENU

HD chấm thi thực hành 8 - 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:33' 17-12-2008
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
HÆÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH CÁÚP TÈNH

MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 8
ÂÃÖ RA:
1. Mäø caï cheïp, quan saït hçnh daûng, cáúu taûo, vë trê caïc bäü pháûn cuía cå quan bãn trong .
2. Laìm baín tæåìng trçnh, veî hçnh vaì ghi chuï âáöy âuí caïc cå quan bãn trong cuía caï cheïp
HÆÅÏNG DÁÙN CHÁÚM
I. MÄØ CAÏ: ( 6 âiãøm)
Chuáøn bë cuía hoüc sinh: (1 âiãøm)
Máùu váût coìn säúng 0,25 âiãøm
Khai mäø, dao mäø, keïo, panh ( keûp) 0,25 âiãøm
Khàn, bäng 0,25 âiãøm
AÏo choaìng, gàng tay 0,25 âiãøm
Phæång phaïp tiãún haình (2 âiãøm )
Tay traïi cáöm caï âãø ngæîa buûng, tay phaíi cáöm keïo càõt mäüt âæåìng tæì træåïc läù háûu män tåïi gáön miãûng caï
Duìng keûp náng vaïch sæåìn traïi lãn, càõt mäüt âæåìng voìng tæì saït háûu män lãn âãún phêa trãn häüp mang
Càõt nàõp mang
Duìng keûp láúy maíng cå âaî càõt vaì nàõp mang ta âæåüc mäüt máùu caï mäø nhçn roî caïc näüi quan
Âuïng qui trçnh, thao taïc chênh xaïc 2 âiãøm
Nãúu sai qui trçnh, nhæng thao taïc chênh xaïc : 1 âiãøm
Nãúu âuïng qui trçnh, nhæng thao taïc khäng chênh xaïc : 1 âiãøm
Nãúu sai qui trçnh, thao taïc khäng chênh xaïc: 0 âiãøm
Kãút quaí saín pháøm (2 âiãøm)
Laït càõt âeûp, khäng laìm hoíng caïc näüi quan 1 âiãøm
Caïc näüi quan âæåüc trçnh baìy roî raìng, dãù quan saït 1 âiãøm
An toaìn lao âäüng, an toaìn kyí thuáût, vãû sinh, tráût tæû ( 1 âiãøm)

II. LAÌM BAÍN TÆÅÌNG TRÇNH VAÌ VEÎ HÇNH ( 3 diãøm)
Laìm baín tæåìng trçnh 1 âiãøm
Veî hçnh vaì ghi chuï âáöy âuí caïc cå quan bãn trong cuía caï cheïp 2 âiãøm
Báöu chuí âäüng maûch, tám tháút, tám nhé, xoang ténh maûch, xæång cung mang, mang, ruäüt, háûu män, gan, tuïi maûch, boïng âaïy, äúng dáùn niãûu, tháûn, tinh hoaìn, äúng dáùn tinh, läù niãûu sinh duûc, boïng håi,

III. PHÁÖN HOÍI THÃM CUÍA GIAÏM KHAÍO ( 1 âiãøm ) Näüi dung cáu hoíi:
............................................................................................................................................................................
:...........................................................................................................................................................................
:............................................................................................................................................................................
:............................................................................................................................................................................
:............................................................................................................................................................................
Tãn HS


SBD


Âiãøm 
Gửi ý kiến