MENU

HD chấm thi thực hành 10 - 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:30' 17-12-2008
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
HÆÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 10

I. BAÌI 1: LAÌM TIÃU BAÍN TÃÚ BAÌO BIÃØU BÇ (4ÂIÃØM )
Chuáøn bë cuía hoüc sinh: (0,5 âiãøm)
- Duûng cuû: Kênh hiãøn vi, lam vaì lamen, âéa kênh âäöng häö, cäúc thuíy tinh 250 ml, äúng nhoí gioüt coï quaí boïp cao su, giáúy loüc, cäön 70 o , mæûc âoí, dung dëch sinh lê 0,9% ,læåîi dao caûo, kim muíi maïc
- Váût liãûu: Haình ta, hoàûc haình táy
Phæång phaïp tiãún haình: (0,5 âiãøm )
Càõt cuí haình thaình 4 pháön theo chiãöu doüc
Taïch mäüt vaíy haình åí låïp thæï ba hay thæï tæ
Tæåïc vaì càõt láúy mäüt maính biãøu bç coï diãûn têch chæìng 2-4 mm2
Âaût maính tiãu baín lãn lam coï sàón gioüt næåïc räöi âáûy lamen lãnsao khäng coï boüt khê
Âuïng qui trçnh, thao taïc chênh xaïc 1âiãøm
Nãúu sai qui trçnh, nhæng thao taïc chênh xaïc : 0,5 âiãøm
Nãúu âuïng qui trçnh, nhæng thao taïc khäng chênh xaïc : 0,5 âiãøm
Nãúu sai qui trçnh, thao taïc khäng chênh xaïc: 0 âiãøm
Kãút quaí saín pháøm (2 âiãøm)
Tiãu baín quan saït roî raìng, khäng coï boüt khê, phán biãût âæåüc maìng, nhán vaì tãú baìo cháút
4. Laìm baín tæåìng trçnh vaì veî hçnhì ( 1 âiãøm)
a. Laìm baín tæåìng trçnh (0,5 âiãøm)
b. Veî hçnh vaì ghi chuï âáöy âuí caïc bäü pháûn: Maìng, tãú baìo cháút, nhán (0,5âiãøm)

II. BAÌI 2: LAÌM THÊ NGHIÃÛM VÃÖ CÁY NHAÎ ÄXY TRONG QUAÏ TRÇNH QUANG HÅÜP VAÌ GHI VAÌO BAÍN TÆÅÌNG TRÇNH (5 ÂIÃØM)
Chuáøn bë cuía hoüc sinh: (0,5 âiãøm) Váût liãûu
Cäúc thuíy tinh 250 ml, phãøu thuíy tinh, äúng thê nghiãûm sinh hoüc, äúng quang håüp, nuït cao su coï âæåìng kênh 14 mm, så ranh, keûp thang ngang, nuït cao su khäng läù, giáúy âen, diãm, âäúm hoàûc que hæång, cáy thuíy sinh: rong âuuäi choï, rong maïy cheìo, natri bicacbänat
Phæång phaïp tiãún haình (1,5 âiãøm ) Coï hai caïch
2.1. Caïch thæï nháút
Chuáøn bë thê nghiãûm:
Âäø næåïc laî, täút nháút laì næåïc ao häö vaìo cäúc thuíy tinh
Âàût vaìi cáy thuíy sinh lãn âaïy cäúc räöi uïp phãøu thuíy tinh lãn âoï.
Âäø âáöy næåïc vaìo äúng nghiãûm, bët chàût ngoïn tay vaìo miãûng äúng, däú ngæåüc räöi uïp vaìo cuäúng phãøu.
Âàût thê nghiãûm ra ngoaìi nàõng hoàûc træåïc ngoün âeìn âiãûn.
b.Quan saït thê nghiãûm:
Sau mäüt thåìi gian, tháúy boüt khê xuaït hiãûn tæì caình rong dáön dáön tuû laûi åí äúng nghiãûm
Khi thu âæåüc nhiãöu boüt khê, läün ngæåüc äúng nghiãûm tråí mlaûi , âæa taìn âoïm coìn âoí vaìo äúng nghiãûm, quan saït hiãûn tæåüng xaíy ra, nháûn xeït vaì ruït ra kãút luáûn.
Chuï yï:
+ Âáøy hãút khäng khê ra khoíi äúng nghiãûm
+ Kã cho miãûng phãøu khäng nàòm saït âaïy cäúc
+ Khäng cho boüt khê loüt vaìo äúng nghiãûm khi chæïa âáöy næåïc
+Nãúu muäún tàng læåüng khê CO2 trong næåïc thoìi thãm NaHCO3 vaìo cäúc næåïc.
Laìm thê nghiãûm bàòng caïch náöy muäún rthæí khê O2 theo caïch trãn ráút khoï, vç khê thu âæåüc êt vaì khi läün äúng nghiãûm coìn nhiãöu næåïc
2.1. Caïch thæï hai:
Chuáøn bë thê nghiãûm
Choün 8- 10 caình rong , mäùi caình daìi 15-20 cm
Luäön äúng quang håüp coï nuït cao su coï läù âæåìng kênh 14 mm, mnäúi âáöu nhoí cuía äúng naìy våïi såranh bàòng äúng cao su. Vàûn vip keûp chàût äúng cao su laûi
Âæ 4- 5caình rong vaìo äúng quang håüp, sáu âoü 1cm
Âáûy nuït cao su âaî chuáøn bë nhæ trãn vaìo äúng nghiãûm sinh hoüc
Däúc ngæåüc äúng thê nghiãûm sinh hoüc trãn räöi âäø âáöy næåïc vaìo âoï
Nuït miãûng äúng coìn laûi bàòng nuït cao su khäng läù räöi âàût xuäi vaìo trong cäúc cháûu thuíy tinh âáöy næåïc .
Âàût thê nghiãûm ra ngoaìi aïnh saïng hoàûc âeìn
b.Quan saït thê nghiãûm:
Khi äúng nghuiãûm âaî chæïa âáöy boüt khê vàûn nåïi äúc vêt cuía keûp vaì ruït pitäng âãø khê traìn vaìo så ranh.Båm khê tæì så ranh vaìo taìn âoïm læía, quan saït , nháûn xeït , ruït kãút luáûn

+ Âuïng qui trçnh, thao taïc chênh xaïc 2âiãøm
+ Nãúu sai qui trçnh, nhæng thao taïc chênh xaïc : 1 âiãøm
+ Nãúu âuïng qui trçnh, nhæng thao taïc khäng chênh xaïc : 1 âiãøm
+ Nãúu sai qui trçnh, thao taïc khäng chênh xaïc: 0 âiãøm
Kãút quaí saín pháøm (2 âiãøm) Nãúu thê nghiãûm thaình cäng thç kãút quaí
 
Gửi ý kiến