MENU

HD Chấm thi TH 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:28' 17-12-2008
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
HÆÅÏNG DÁÙN CHÁÚM ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 12

I. BAÌI 1: (4 ÂIÃØM ) LAÌM TIÃU BAÍN TÃÚ BAÌO BIÃØU BÇ VAÍY HAÌNH
Chuáøn bë cuía hoüc sinh: (1 âiãøm)
Duûng cuû: Kênh hiãøn vi, lam kênh, baín kênh, læåîi dao caûo, kim muíi maïc,
Váût liãûu: Haình ta .
Phæång phaïp tiãún haình: (1âiãøm )
Càõt cuí haình thaình 4 pháön theo chiãöu doüc
Taïch mäüt vaíy haình åí låïp thæï ba hay thæï tæ
Tæåïc vaì càõt láúy mäüt maính biãøu bç coï diãûn têch chæìng 2-4 mm2
Âaût maính tiãu baín lãn lam coï sàón gioüt næåïc räöi âáûy lamen lãnsao khäng coï boüt khê
Âuïng qui trçnh, thao taïc chênh xaïc 1âiãøm
Nãúu sai qui trçnh, nhæng thao taïc chênh xaïc : 0,5 âiãøm
Nãúu âuïng qui trçnh, nhæng thao taïc khäng chênh xaïc : 0,5 âiãøm
Nãúu sai qui trçnh, thao taïc khäng chênh xaïc: 0 âiãøm
Kãút quaí saín pháøm (2âiãøm)
Tiãu baín quan saït roî raìng, khäng coï boüt khê, phán biãût âæåüc maìng, nhán vaì tãú baìo cháút
4. Laìm baín tæåìng trçnh vaì veî hçnh ( 1 âiãøm)
a. Laìm baín tæåìng trçnh (0,5 âiãøm)
b. Veî hçnh vaì ghi chuï âáöy âuí caïc bäü pháûn: Maìng, tãú baìo cháút, nhán (0,5 âiãøm)


II. BAÌI 2: ( 5 âiãøm) NGHIÃN CÆÏU NHÆÎNG BIÃÚN DË SÄÚ LÆÅÜNG. Sau âáy laì säú låün con âeí trong mäüt læïa cuía 2 giäúng låün A vaì B
Giäúng A
10
8
11
10
5
8
10
9
8
10

Giäúng A
6
7
10
10
6
5
5
5
4
3

Tênh:
Giaï trë trung bçnh cuía mäùi giäúng ( 1 âiãøm)
- Giäúng A: Xa= 89:10 = 8,9 con
- Giäúng B: Xb= 61:10 = 6,1 con
Âäü lãûch chuáøn cuía mäùi giäúng ( 1 âiãøm)
n
( (xi - X )2
( = i=1
n - 1


Giäúng A
Giäúng B

xi
xi -_ x
(xi - x )2
xi
xi -_ x
(xi - x )2

10
1,1
1,21
6
-0,1
0,01

8
-0,9
0,81
7
0,9
0,81

11
2,1
4,41
10
3,9
15,21

10
1,1
1, 21
10
3,9
15,21

5
-3,9
15,21
6
-0,1
0,01

8
-0,9
0,81
5
-1,1
1,21

10
1,1
1,21
5
-1,1
1,21

9
0,1
0,01
5
-1,1
1,21

8
-0,9
0,81
4
-2,1
4,41

10
1,1
1,21
3
-3,1
9,61

(=89

(=26,9
(=61

(=48,90

 (A=1,726
(B=2,33
Hãû säú biãún dë cuía mäùi giäúng ( 1 âiãøm)
100 . (
CV% =
X
CVA = 19,43% CVB = 38,19%
d. Sai säú trung bçnh cuía mäùi giäúng ( 1 âiãøm)
(
m =
n - 1
m xA = 0,58 m xB = 0,77
e. Nháûn xeït: Giäúng A sæïc âe ínhiãöu hån giäúng B vaì êt giao âäüng hån. ( 1 âiãøm)
III. ( 1 âiãøm) HOÍI THÃM CUÍA GIAÏM KHAÍO..............................................................................
 
Gửi ý kiến