MENU

Đề thi thực hành 9 - 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:31' 17-12-2008
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC S INH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
Khoïa ngaìy: 18 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 9

ÂÃÖ RA:
Baìi 1: Laìm tiãu baín tãú baìo biãøu bç khoang miãûng ( hoàûc tãú baìo biãøu bç vaíy haình) vaì ghi tæåìng trçnh
Baìi 2: Laìm thê nghiãûm chæïng minh vai troì cuía enzim trong næåïc boüt âäúi våïi sæû biãún âäøi tinh bäüt vaì ghi tæåìng trçnh


SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC S INH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
Khoïa ngaìy: 18 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 9

ÂÃÖ RA:
Baìi 1: Laìm tiãu baín tãú baìo biãøu bç khoang miãûng ( hoàûc tãú baìo biãøu bç vaíy haình) vaì ghi tæåìng trçnh
Baìi 2: Laìm thê nghiãûm chæïng minh vai troì cuía enzim trong næåïc boüt âäúi våïi sæû biãún âäøi tinh bäüt vaì ghi tæåìng trçnh

 
Gửi ý kiến