MENU

Đề thi thực hành 8 - 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:32' 17-12-2008
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH CÁÚP TÈNH
Khoïa ngaìy: 18 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )

MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 8

ÂÃÖ RA:
1. Mäø caï cheïp, quan saït hçnh daûng, cáúu taûo, vë trê caïc bäü pháûn cuía cå quan bãn trong .
2. Laìm baín tæåìng trçnh, veî hçnh vaì ghi chuï âáöy âuí caïc cå quan bãn trong cuía caï cheïp.
SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH CÁÚP TÈNH
Khoïa ngaìy: 18 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )

MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 8

ÂÃÖ RA:
1. Mäø caï cheïp, quan saït hçnh daûng, cáúu taûo, vë trê caïc bäü pháûn cuía cå quan bãn trong .
2. Laìm baín tæåìng trçnh, veî hçnh vaì ghi chuï âáöy âuí caïc cå quan bãn trong cuía caï cheïp.
 
Gửi ý kiến