MENU

Đề thi Thưc hành 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:27' 17-12-2008
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
Khoïa ngaìy: 19 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 12
ÂÃÖ RA:
Baìi 1: ( 5 âiãøm) Laìm tiãu baín vaì quan saït nhiãùm sàõc thãø tãú baìo rãù haình
Baìi 2: ( 5 âiãøm) Sau âáy laì säú låün con âeí trong mäüt læïa cuía 2 giäúng låün A vaì B

Giäúng A
10
8
11
10
5
8
10
9
8
10

Giäúng A
6
7
10
10
6
5
5
5
4
3

Tênh:
Giaï trë trung bçnh cuía mäùi giäúng
Âäü lãûch chuáøn cuía mäùi giäúng
Hãû säú biãún dë cuía mäùi giäúng
Sai säú trung bçnh cuía mäùi giäúng
Coï nháûn xeït gç vãö sæïc âeí cuía 2 giäúng A vaì B?
SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
Khoïa ngaìy: 19 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 12
ÂÃÖ RA:
Baìi 1: ( 5 âiãøm) Laìm tiãu baín vaì quan saït nhiãùm sàõc thãø tãú baìo rãù haình
Baìi 2: ( 5 âiãøm) Sau âáy laì säú låün con âeí trong mäüt læïa cuía 2 giäúng låün A vaì B

Giäúng A
10
8
11
10
5
8
10
9
8
10

Giäúng A
6
7
10
10
6
5
5
5
4
3

Tênh:
Giaï trë trung bçnh cuía mäùi giäúng
Âäü lãûch chuáøn cuía mäùi giäúng
Hãû säú biãún dë cuía mäùi giäúng
Sai säú trung bçnh cuía mäùi giäúng
Coï nháûn xeït gç vãö sæïc âeí cuía 2 giäúng A vaì B?
 
Gửi ý kiến