MENU

Đề thi thực hành 11 - 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:28' 17-12-2008
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
Khoïa ngaìy: 19 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 11


ÂÃÖ RA:
Laìm tiãu baín vaì quan saït nhiãùm sàõc thãø tãú baìo rãù haình.
2. Laìm tæåìng trçnh baìi thæûc haình vaì veî bäü nhiãùm sàõc thãø cuía tãú baìo quan saït âæåüc.


SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
Khoïa ngaìy: 19 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 11


ÂÃÖ RA:
Laìm tiãu baín vaì quan saït nhiãùm sàõc thãø tãú baìo rãù haình.
2. Laìm tæåìng trçnh baìi thæûc haình vaì veî bäü nhiãùm sàõc thãø cuía tãú baìo quan saït âæåüc.


 
Gửi ý kiến