MENU

Đề thi thực hành 10 - 2003 - Quảng Trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:30' 17-12-2008
Dung lượng: 23.0 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
Khoïa ngaìy: 19 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 10

ÂÃÖ RA:
Baìi 1: Laìm tiãu baín tãú baìo biãøu bç vaíy haình vaì ghi vaìo baín tæåìng trçnh
Baìi 2: Laìm thê nghiãûm vãö cáy nhaí äxy trong quaï trçnh quang håüp vaì ghi vaìo baín tæåìng trçnh

SÅÍ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO QUAÍNG TRË ÂÃÖ THI CHOÜN HOÜC SINH GIOÍI THÆÛC HAÌNH
Khoïa ngaìy: 19 / 02 / 2003
Thåìi gian: 45 phuïìt,
( khäng kãø thåìi gian giao âãö )
MÄN: SINH HOÜC LÅÏP 10

ÂÃÖ RA:
Baìi 1: Laìm tiãu baín tãú baìo biãøu bç vaíy haình vaì ghi vaìo baín tæåìng trçnh
Baìi 2: Laìm thê nghiãûm vãö cáy nhaí äxy trong quaï trçnh quang håüp vaì ghi vaìo baín tæåìng trçnh

 
Gửi ý kiến