MENU

Đề thi Quốc tế sinh học 2007 (trắc nghiệm)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:23' 17-12-2008
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TỪ 1 TỚI 30 VÀO PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM


Question 1. Which of the following statements is FALSE?
CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là KHÔNG đúng ?
“For almost every antigen you may encounter……………….”
“ Đối với mỗi loại kháng nguyên bạn có thể bắt gặp….”
A. a subset of B-cells already exists in your body specific to it.
Một tập hợp tế bào lymphô B có sẵn trong cơ thể đặc hiệu với kháng nguyên đó.
B. a subset of T-helper cells already exists in your body that expresses a T-cell receptor specific to it
Một tập hợp lympho T trợ giúp trong cơ thể có thụ thể đặc hiệu với kháng nguyên.
C. a subset of phagocytes already exists in your body that attacks only that antigen.
Một tập hợp đại thực bào có sẵn trong cơ thể nhưng chỉ tấn công một loại kháng nguyên.
D. a subset of antigen-specific antibodies already exists, but are not yet produced in large numbers.
Một tập hợp kháng thể-kháng nguyên đặc hiệu, nhưng không được sản sinh với số lượng lớn.
E. a subset of antigen-specific memory cells can be produced upon exposure to that antigen.
Một tập hợp tế bào nhớ đặc hiệu- kháng nguyên có thể được sản sinh khi có sự hiện diện của kháng nguyên đó
Question 2. A blood smear of a human shows higher than normal numbers of eosinophils. Which of the following may be occurring in his body?
CÂU 2. Tiêu bản máu người cho thấy số lượng bạch cầu ưa axit cao hơn bình thường. Điều gì sau đây có thể xảy ra trong cơ thể ?

A. chronic nematode infection có giun tròn sống kí sinh
B. anaphylactic shoch Phản ứng sốc quá mẫn
C. Reduced white blood cells (leucopenia) Số lượng bạch cầu giảm xuống
D. initial response to invading bacteria Đáp ứng ban đầu đối với nhiễm vi khuẩn
E. hemostasis Sự cầm máu
Question 3. The ABO blood type of humans can be determined by a coagulation reaction with anti-A and anti-B antibodies.
CÂU 3. Xác định nhóm máu thuộc hệ ABO của người dựa trên phản ứng ngưng kết với kháng thể anti-A (kháng thể anti-A làm ngưng kết hồng cầu có kháng nguyên A) và kháng thể anti B (kháng thể anti-B làm ngưng kết hồng cầu có kháng nguyên B)
 
Positive coagulation Negative Coagulation
Ngưng kết Không ngưng kết
Coagulation tests of person’s blood produced the results shown below:
Phản ứng ngưng kết của một người khi thử máu như sau:
With anti-A and anti-B antibodies
Có kháng thể anti- A và anti-B
With anti-A antibodies
Có kháng thể anti- A
With anti-B antibodies
Có kháng thể anti- B
None
Không có kháng thể
Which of the following statements can be deduced from the above?
Khẳng định nào sau đây suy ra từ kết quả thử máu trên là đúng ?
A. This person’s blood contains anti-A antibodies.
Máu người đó có kháng thể anti- A
B. This person’s parents had to be type-A and type-O.
Bố mẹ người đó có nhóm máu A và nhóm máu B
C. This person can receive neither type-A nor type-B blood.
Người đó không thể nhận máu của người nhóm máu A và người nhóm máu B
D. Type-B antigens are present on the surface of this person’s red blood cells.
Kháng nguyên B có trên bề mặt hồng cầu của người đó.
E. This person’s blood can be donated to both type-B and type-O individuals.
Máu người này có thể được truyền cho cả người nhóm máu A và O

Question 4. The graph below shows the result of blood glucose test from a diabetes patient.
CÂU 4. Đồ thị dưới đây cho thấy kết quả thử glucozơ máu ở một người bị bệnh đái tháo đường (bệnh tiểu đường)
Chú thích trên sơ đồ:
Blood glucoze (mg/100 mL) Hàm lượng glucôzơ máu (mg/100 mL)
Hours after glucoze ingestion Giờ (thời gian) sau khi ăn glucôzơ
Diabetic Người bị bệnh đái tháo đường
Normal Người bình thường
When tested 3 hours after having a carbohydrate rich meal, the blood glucose level of this patient was 3 times higher than that of a normal individual. However, there was no difference in the level of insulin in the blood between the two individuals.
 
Gửi ý kiến