MENU

Đề thi Quốc tế sinh học 2007

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:21' 17-12-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người

18th INTERNATIONAL BIOLOGY OLYMPIAD
JULY 15 - 22, 2007

Question 1. The diagram below shows a section through a mammalian ovary.Which one of the following is the correct sequence of the development of the structures indicated by the letters A to E?

A. A, C, D, B, E
B. A, B, D, C, E
C. C, B, D, A, E
D. D, B, C, A, E
E. E, B, D, C, A

Question 2. Oogenesis differs substantially from spermatogenesis. Which of the following statements concerning oogenesis is INCORRECT?

CÂU 2. Qúa trình sinh trứng có sự sai khác rõ rệt với quá trình sinh tinh. Khẳng định nào sau đây về quá trình sinh trứng là KHÔNG đúng?
A. Cytokinesis is unequal during the meiotic divisions
B. The sequence from secondary oocyte to ovum is interrupted by a relatively long rest period
C. The first meiotic division is not completed unless the egg is reactivated by a hormone
D. A mature ovum has not completed its second meiotic division
E. The number of potential gametes is, by and large, established at birth

A. Sự phân chia tế bào chất là không đều trong giảm phân.
B. Trình tự phát triển từ noãn bào 2 đến tế bào trứng bị dừng lại do giai
đoạn nghỉ tương đối dài.
C. Giảm phân I không thể hoàn thành được trừ khi tế bào trứng được hoocmôn hoạt
hóa trở lại.
D. Tế bào trứng trưởng thành không thể hoàn thành giảm phân II.
E. Số lượng giao tử tiềm năng được thiết lập từ lúc sinh ra.
Questions 3 – 7. Examine the figure below: Hormone Levels during the Human Female Reproductive Cycle
CÂU 3- 7. Nghiên cứu sơ đồ dưới đây về nồng độ hoocmôn trong chu kì kinh nguyệt của phụ nữ


Question 3. Which of the following correctly lists the hormones in order from A to D?
A. estrogen, progesterone, LH, FSH
B. estrogen, FSH, progesterone, LH
C. FSH, LH, progesterone, estrogen
D. LH, estrogen, FSH, progesterone
E. LH, FSH, estrogen, progesterone
CÂU 3. Trình tự các hoocmôn tính từ A đến D nào sau đây là đúng ?
A. estrogen, progesteron, LH, FSH
B. estrogen, FSH, progesteron, LH
C. LH, FSH, progesteron, estrogen
D. LH, estrogen, FSH, progesteron
E. LH, FSH, estrogen, progesteron
Question 4. Which of the following statements is INCORRECT?
A. An increase in hormone B causes a decrease in hormones C and D
B. A steep rise in hormone C stimulates the production of hormones A and B.
C. A small increase in hormone C inhibits the production of hormones A and B.
D. A rise in hormones C and D inhibits the secretion of hormones A and B
CÂU 4. Khẳng định nào sau đây là KHÔNG đúng ?
A. Hàm lượng hoocmôn B tăng gây ra giảm hàm lượng hoocmôn C và D.
B. Hàm lượng hoocmôn C tăng nhanh kích thích sản sinh hoocmôn A và B.
C. Hàm lượng hoocmôn C thấp ức chế sản sinh hoocmôn A và B.
D. Hàm lượng hoocmôn C và D cao gây ức chế tiết hoocmôn A và B.

Question 5. Ovulation is triggered by a peak in the hormone whose level is shown by the
CÂU 5. Sự rụng trứng là do tăng đột ngột hàm lượng hoocmôn nào trên sơ đồ ?
A. Line A Hoocmôn A (đường cong A)
B. Line B Hoocmôn B (đường cong B)
C. Line C Hoocmôn C (đường cong C)
D. Line D Hoocmôn D (đường cong D)

Question 6. Hormones A and B are secreted by the
CÂU 6. Bộ phận nào sau đây tiết ra hoocmôn A và B ?
A. uterine wall Thành tử cung.
B. ovary Buồng trứng
C. hypothalamus Vùng dưới đồi
D. anterior pituitary Tuyến yên


Question 7. Hormones C and D are secreted by the

A. uterine wall
B. ovary
C. hypothalamus
D. anterior pituitary
 
Gửi ý kiến