MENU

Đề thi Phan Bội Châu 2008

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:35' 17-12-2008
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 202
Số lượt thích: 0 người
Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
NghÖ An

K× thi tuyÓn sinh vµo líp 10
tr­êng THPT chuyªn phan béi ch©uN¨m häc 2007- 2008M«n thi : Sinh häcThêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)


C©u 1: BiÕn dÞ tæ hîp lµ g×?
Nh÷ng c¬ chÕ nµo lµm ph¸t sinh biÕn dÞ tæ hîp ? V× sao ?
C©u 2: a) Nguyªn t¾c bæ sung trong cÊu tróc cña ADN ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? Tõ nguyªn t¾c ®ã cã thÓ suy ra ®­îc nh÷ng ®iÒu g× vÒ cÊu t¹o cña ADN?
b) VÏ s¬ ®å thÓ hiÖn c¬ chÕ di truyÒn ë cÊp ®é ph©n tö vµ nªu ý nghÜa cña mçi kh©u trong s¬ ®å ®ã.
C©u 3: ë thùc vËt h¹t kÝn, trong qu¸ tr×nh thô tinh, nh©n sinh s¶n cña h¹t phÊn nguyªn ph©n mét lÇn t¹o thµnh hai giao tö ®ùc, trong ®ã mét giao tö kÕt hîp víi hai nh©n cùc cña tói ph«i t¹o thµnh tÕ bµo mÑ ph«i nhò. Cho c©y h¹t ®á cã kiÓu gen AA thô phÊn cho c©y h¹t tr¾ng cã kiÓu gen aa. H·y x¸c ®Þnh kiÓu gen cña tÕ bµo mÑ ph«i nhò.
C©u 4: T¹i sao ®a sè c¸c gen tréi lµ gen cã lîi, cßn c¸c gen cã h¹i th­êng lµ gen lÆn?
C©u 5: 1)H·y so s¸nh hai ®øa trÎ vÒ c¸c ®Æc ®iÓm sau:
- C©n NÆng - Nhãm m¸u - Giíi tÝnh - D¹ng tãc
khi chóng ®­îc nu«i d­ìng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kh¸c nhau, ë hai tr­êng hîp sau:
a) Tr­êng hîp 1: Chóng lµ c¸c trÎ ®ång sinh cïng trøng.
b)Tr­êng hîp2: Chóng lµ c¸c trÎ ®ång sinh kh¸c trøng.
2) TrÎ ®ång sinh cïng trøng vµ ®ång sinh kh¸c trøng kh¸c nhau c¬ b¶n ë nh÷ng ®iÓm nµo?
C©u 6:1) H·y x¸c ®Þnh c¸c d¹ng quan hÖ gi÷a c¸c sinh vËt sau ®©y:
- Hæ vµ B¸o
- Vi khuÈn nèt sÇn ë rÔ c©y hä ®Ëu vµ c©y ®Ëu
- §Þa y vµ Cau
- RËn tr©u vµ Tr©u
2) Sè l­îng c¸ thÓ cña mçi quÇn thÓ trong quÇn x· lu«n lu«n ®­îc khèng chÕ ë møc ®é phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m«i tr­êng.
a) H·y cho mét vÝ dô vÒ hiÖn t­îng trªn.
b) Nªu ý nghÜa cña hiÖn t­îng trªn ®èi víi quÇn x· sinh vËt vµ thùc tiÔn s¶n xuÊt.
C©u 7: Trong tinh hoµn cña mét gµ trèng cã 6250 tinh bµo bËc mét thùc hiÖn gi¶m ph©n. Trong sè tinh trïng sinh ra cã 1/1000 ®­îc thô tinh víi trøng. Gµ m¸i ®· ®Î ra 32 trøng nh­ng khi Êp chØ në ®­îc 23 gµ con. BiÕt r»ng ë gµ cã bé NST 2n = 78 (mçi cÆp NST xÐt mét cÆp gen dÞ hîp).
a) H·y tÝnh sè l­îng tinh trïng ®­îc h×nh thµnh; Sè l­îng tinh trïng ®­îc thô tinh víi trøng.
b) H·y cho biÕt sè l­îng no·n bµo bËc 1; Sè l­îng nhiÔm s¾c thÓ bÞ tiªu biÕn cña c¸c thÓ cùc trong qu¸ tr×nh gi¶m ph©n t¹o trøng.
c) Sè trøng kh«ng në cã bé nhiÔm s¾c thÓ nh­ thÕ nµo?
d) NÕu mét no·n bµo bËc 1 gi¶m ph©n th× sÏ cho ra mÊy lo¹i trøng?
C©u 8: ë mét loµi thùc vËt tÝnh tr¹ng th©n cao tréi hoµn toµn so víi th©n thÊp; tÝnh tr¹ng qu¶ dµi tréi hoµn toµn so víi qu¶ bÇu dôc. Cho hai c©y thuÇn chñng th©n cao, qu¶ bÇu dôc vµ th©n thÊp, qu¶ dµi lai víi nhau t¹o ra F1.
Cho c©y F1 giao phÊn víi mét c©y kh¸c thu ®­îc F2 víi tû lÖ: 37,5% c©y th©n cao, qu¶ dµi; 37,5% c©y th©n cao, qu¶ bÇu dôc; 12,5% c©y th©n thÊp, qu¶ dµi vµ 12,5% c©y th©n thÊp, qu¶ bÇu dôc.
a) BiÖn luËn vµ viÕt s¬ ®å lai tõ P ( F2
b) NÕu cho hai c©y (P) ch­a biÕt kiÓu gen giao phÊn víi nhau t¹o thÕ hÖ lai cã kiÓu h×nh vÒ hai cÆp tÝnh tr¹ng trªn ph©n ly theo tû lÖ 3:1. H·y x¸c ®Þnh kiÓu gen cña P.
------------- HÕt-------------

Hä vµ tªn thÝ sinh:…………………………………. Sè b¸o danh:………………

 
Gửi ý kiến