MENU

ĐA DẠNG SINH HỌC

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lớp SP Sinh 1
Người gửi: Thân Thị Diệp Nga (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:02' 25-12-2008
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
ĐA D?NG SINH H?C
I. KHÁI NIỆM ĐA DẠNG SINH HỌC
II. VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH
IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG
V. NGUYÊN NHÂN LÀM GIÃM ĐA DẠNG SINH HỌC HIỆN NAY
VII. HÌNH THỨC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
1.Đa Dạng Về Loài
2.Đa Dạng Di Truyền
3. Đa Dạng Hệ Sinh Thái
VI. H?U QU?
Theo công ước về đa dạng sinh học được đưa ra vào năm 1992 tại hội nghị Liên Hiệp Quốc về môi trường và sự phát triển, đa dạng sinh học được định nghĩa là toàn bộ sự phong phú của các cơ thể sống và các tổ hợp sinh thái mà chúng là thành viên, bao gồm sự đa dạng bên trong giữa các loài vật và sự đa dạng của các hệ sinh thái.
I. KHÁI NIỆM ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
II. VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
- Đa dạng sinh học có tầm quan trọng rất to lớn đối với sự sống trên trái đất, không có gì có thể thay thế được.
- Tài nguyên đa dạng sinh học là tài nguyên chung của nhân loại, điều đó có vai trò quyết định tới sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Vì vậy bảo vệ đa dạng sinh học là bảo vệ an toàn thực phẩm vàmôi trường sống trong lành của con người.


ĐA D?NG SINH H?C
Giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn đất, nước.
II. VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Vai trò quan trọng của san hô đối với ngành ngư nghiệp
Ổn định bờ biển và làm bãi đẻ và sinh sống cho nhiều loài cá
Vai trò đối với du lịch sinh thái
Vai trò của rừng trong việc điều chỉnh và ổn dịnh đất trên vùng đất dốc của các lưu vực sông.
Vai trò trong lai ghép để tạo ra giống mới.
Đa dạng sinh học được sử dụng làm lương thực, vật liệu, làm thưc ăn cho gia súc..
II. VAI TRÒ CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
Đa dạng loài
Đa dạng di truyền
Đa dạng hệ sinh thái
ĐA D?NG SINH H?C
?
?
?
1.Đa dạng loài
D?nh nghia: Đa dạng loài là số lượng và sự đa dạng của các loài được tìm thấy tại một khu vực nhất định tại một vùng nào đó.

III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Ước tính số lượng đa dạng loài toàn cầu dao động từ 2 triệu đến 100 triệu loài, con số ước tính chính xác nhất khoảng 10 triệu.
1.Đa dạng loài
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Các loài trên cạn và các loài nước ngọt
Các loài mới vẫn tiếp tục được phát hiện, thậm chí cả những loài chim và thú.trung bình khoảng 3 loài chim được tìm thấy hàng năm, từ năm 1990, 10 loài mới đã được phát hiện. Các nhóm động vật có xương sống vẫn ch7a thể mô tả đầy đủ.
1.Đa dạng loài
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Trong rừng nhiệt đới đã phát hiện được 1200 loài bọ cánh cứng và 80% trong số đo là các loài mới cho khoa học. Có ít nhất 6 triệu ->9 triệu loài động vật chân khớp- và có thể lên tới 30 triệu loài. Nhưng chỉ mới một phần nhỏ được mô tả. Một diện tích 1 m2 rừng ôn đới có thể chứa tới 200000 con rệp và hàng chục nghìn ĐVKXS khác.

Các loài trên cạn và các loài nước ngọt
1.Đa dạng loài
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Các loài sinh vật biển
Đáy biển sâu có thể chứa hơn một triệu loài chưa được biết đến. Các quần xã sinh vật hoàn toàn mới - các quần xã hốc thuỷ nhiệt - mới được biết đến ch7a tới 2 thập niên trước đây. Hơn 20 họ hoặc phân họ mới, 50 chi mới và 100 loài sinh vật mới của nh7ng4 hốc này đã được định danh.
1.Đa dạng loài
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Thành phần đa dạng sinh học của trái đất
1.Đa dạng loài
Việt nam là một quôc gia xếp thứ 16 trên thế giới về tính đa dạng sinh học.
1.Đa dạng loài
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Đa dạng về thực vật ở việt nam
13766 loài ( 11373 loài thực vật bậc cao và 2393 loài thực vật bậc thấp) trong đó 10% số cây bản địa là loài đặc hữu ( chỉ có ở Việt Nam).
Nhiều loài có giá trị chữa bệnh, là nguồn thực phẩm, thức ăn cho gia súc, lấy gỗ.
1.Đa dạng loài
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Đa dạng về động vật ở Việt Nam
275 loài thú
828 loài chim( 100 loài đặc hữu)
258 loài bò sát
82 loài lưỡng cư
1.Đa dạng loài
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
52 loài tôm ( 27 loài đặc hữu)
544 loài cá nước ngọt ( 35 loài đặc hữu)
2038 loài cá biển
5000 loài côn trùng
Ơ Việt Nam trong 30 năm qua, nhiều loài động thực vật được bổ sung vào danh sách các loài của việt nam như 5 loài thú mới là: Sao La, Mang Lớn, Mang Trường Sơn, Chà Vá Chân Xám và Thỏ Vằn Trường Sơn.3 loài chim mới là Khướu Vằn Đầu Đen, Khướu Ngọc Linh Và Khướu Kon Ka Kinh. Khoảng 400 loài cá biển và 7 loài thú biển. Nhiều loài mới khác thuộc các lớp bò sát, lưỡng cư và ĐVKXS cũng đã được mô tả.
1.Đa dạng loài
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
2.Đa dạng di truyền
Định nghĩa:
đa dạng di truyền là biểu hiện sự đa dạng cả các biến dị có thể di truyền trong một loài, một quần xã hoặc giữa các loài, các quần xã. Xét cho cùng đa dạng di truyền là sự biên dị của sự tổ hợp trình tự của 4 cặp bazơ cơ bản, thành phần của axit nucleic, tạo thành mã di truyền.

III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
Đa dạng di truyền là tất cả các gen di truyền khác nha của tất cả các cá thể thực vật, động vật, nấm và vi sinh vật. Đa dạng di truyền tốn tại trong một loài và giữa các loài khác nhau
Đa dạng di truyền là sự đa dạng về thành phần gen giữa các cá thể cùng một loài và giữa các loài khác nhau; là sự đa dạng về gen co thể di truyền được trong một quần thể hoặc giữa các quần thể.
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
2.Đa dạng di truyền
Một biến dị gen xuất hiện ở một cơ thể do đột biến gen hoặc NST, ở các sinh vật sin sản hữu tính có thể được nhân rộng trong quần thể nhờ tái tổ hợp. Trên toàn thế giới có khoảng 492 quần thể các loài cây khác biệt về di truyền (bao gồm cả những loài trọn vẹn) đang bị đe doạ. Ơ Đông Bắc Mĩ, 159 quần thể cá đại dương di cư khác biệt về di truyền dang ở mức đe doạ tuyệt chủng cao hoặc vừa phải
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
2.Đa dạng di truyền
ĐA D?NG SINH H?C
3. Đa dạng hệ sinh thái
Định nghĩa: Đa dạng hệ sinh thái là sự đa dạng về môi trường sống của các sinh vật trong việc thích nghi với điều kiện tự nhiên của chúng.
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
a. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
Các loài trong rừng nhiệt đới thì các rừng rậm nhiệt đới có hơn một nữa sô loài của thế giới
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
ĐA D?NG SINH H?C
3. Đa dạng hệ sinh thái
Thực vật: có khoảng 45% các loài thực vật mạch gỗ của thế giới được tìm thấy trong các rừng rậm nhiệt đới.
3. Đa dạng hệ sinh thái
a. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
ĐA D?NG SINH H?C
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
Động vật có xương sống
Số loài chim của rừng nhiệt đới ước tính là 2600, trong đó 1300 loài tìm thấy ở vùng Tân nhiệt đới, 400 loài tìm thấy ở vùng nhiệt đới Châu Phi, 900 loài ở vùng nhiệt đới Châu A. Con số này xấp xỉ tổng số loài toàn cầu.
3. Đa dạng hệ sinh thái
a. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
Động vật không xương sống
Khoảng 30 triệu loài động vật chân khớp, chiếm 96% tổng số loài trên trái đất.
3. Đa dạng hệ sinh thái
a. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
b. Hệ sinh thái biển
Tính da dạng của hệ sinh thái biển, từ các rừng ngập mặn cấu trc1 phức tạp cho tới các tầng nước qiữa các đại dương có vẻ không có gì đặc trưng, có thể so sánh với tính đa dạng trên dất liền. Các rạn san hô, giống như những rừng nhiệt đới, nổi bật nhờ sự đa dạng đáng D9
3. Đa dạng hệ sinh thái
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
Ơ việt nam có 2000 loài cá.2500 loài thân mềm, 1500 loài giáp xác.
b. Hệ sinh thái biển
3. Đa dạng hệ sinh thái
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
c. Hệ sinh thái nước ngọt
Các thuỷ vực nước ngọt là nơi cư trú của rất nhiều loài cá, lưỡng cư, ĐVKXS, thực vật thuỷ sinh, và các vi sinh vật.
3. Đa dạng hệ sinh thái
III. PHÂN LOẠI ĐA DẠNG SINH HỌC
Phân bố đa dạng sinh học toàn cầu
IV.TÌNH HÌNH S? D?NG DA D?NG SINH H?C HI?N NAY
Đa dạng sinh học đang bị suy giảm với tốc độ nhanh hơn hẳn so với bất kì thời kì nào kể từ khi loài khủng long bị tuyệt diệt cách đây khoảng 65 triệu năm.
Ơ Việt Nam rừng co diện tích thu hẹp từ tổng số 44% xuống còn 25%.
Sự suy giảm đa dạng sinh học
ĐA D?NG SINH H?C
Sự tuyệt chủng
Tuyệt chủng do con người.
Tuyệt chủng toàn cầu.
Tuyệt chủng trong thiên nhiên hoang dã
Tuyệt chủng về phương diện sinh thái.
IV.TÌNH HÌNH S? D?NG DA D?NG SINH H?C HI?N NAY
ĐA D?NG SINH H?C
Số Liệu Tuyệt Chủng Ghi Nhận Từ Năm1600 Đến Nay

V. NGUYÊN NHÂN LÀM SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC.
* Mất và phá huỷ nơi cư trú
* Sự thay đổi trong thành phần hệ sinh thái.
* Sự nhập nội các loài ngoại lai
* Khai thác quá mức
* Gia tăng dân số
* Ô nhiễm
* Biến đổi khí hậu toàn cầu
ĐA D?NG SINH H?C
Mất nguồn dự trữ cơ bản quan trọng của trái dất ( các loài sinh vật, các gen di truyền) và làm suy giảm khả năng dáp ứng nhu cầu của con người như tính bền vững của các hệ sinh thái.
Con người sẽ mât đi nguồn thức ăn, thuốc chữa bệnh, các sản phẩm công nghiệp của ngày hôm nay cũng như của tương lai.
Khả năng duy trì và thúc đẩy năng suất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi sẽ bị giảm sút.
Suy giảm đa dạng sinh học dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài sinh vật trên trái đất.
VI.HẬU QUẢ
Mưa đá
Mưa axit
Tê giác hai sừng
kangkuru
Sao la
Tê giác một sừng
Sạt lở đất
VII. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Sự mất mát về đa dạng sinh học, đặc biệt là ở biển ít được nhận thấy.
Sự mất mat này không tác động ngay lập tứcvà trông thấy được trong cuộc sống hàng ngày.
Đa số quần chúng ít cảm nhận được lợi ich trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.
Việc bảo tồn đa dạng sinh học ít được quan tâm vì:
ĐA D?NG SINH H?C
Các lí do của việc bảo tồn đa dạng sinh học:
Phục vụ cho mục đích sử dụng trong hiện tại và tương lai cac nhân tố của đa dạng sinh học như các nguồn tài nguyên sinh học.
Phục vụ cho việc duy trì sinh quyển trong trạng thái có thể hỗ trợ cho cuộc sống con người.
Phục vụ bảo tồn bản thân đa dạng sinh học mà không vì một mục đích nào khác, đặc biệt tất cả các loài đang sống hiện nay.
VII. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học
? Hạn chế việc tăng dân số
? Sử dụng một cách hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
? Xoá đói giảm nghèo.
? Giảm việc du nhập các loài sinh vật từ nơi này sang nơi khác, từ tự nhiên vào trong vườn thú. Chú trọng hình thức bảo tồn tại chỗ.
? Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững.
? Tăng cường giáo dục về bảo vệ đa dạng sinh học cho mọi người.
VII. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Nhóm thực hiện
Ngô Thị Bình
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Minh Thành
Hạp Thị Nga
 
Gửi ý kiến