MENU

Chu kỳ tế bào

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:16' 23-12-2008
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào
Chu kì tế bào
Chu kì tế bào
Chu kì tế bào
I Khái niệm chu kì tế bào:
Chu kì tế bào nhân chuẩn
1.1 Gian kì (interphase): bao gồm:
- G1 (gap 1) : Kì trước tổng hợp
- S (synthesis): Kì tổng hợp
- G2 (gap 2): Kì sau tổng hợp
1.2 Giai đoạn phân chia tế bào (M: mitosis)
Phân nhân (mitosis)
Phân chia tế bào chất (cytokinesis)
Chu kì tế bào
I. Các pha của chu kì tế bào (Chu kì của tế bào nhân chuẩn)
giai đoạn nghỉ (không phân chia TB)
Phân chia tế bào chất
Ph©n nh©n
1. Kì trước; 2. Kì giữa; 3. Kì sau; 4. Kì cuối.
Chu kì tế bào
I. Các pha của chu kì tế bào (Chu kì của tế bào nhân chuẩn)
1.1 Gian kì:
- G1: (gap 1 - kì trước tổng hợp)
Chu kì tế bào
1.1 Gian kì:
S - Kì tổng hợp
Chu kì tế bào
1.1 Gian kì:
G2 (gap 2 - Kì sau tổng hợp)
Chu kì tế bào
1.2 Giai đoạn phân chia tế bào:
Chu kì tế bào
1. Phân chia TB chất
2. G1
3. G2
4. Gian kì
5. Nguyên phân
6. Phân nhân
7. S
1. Phân chia TB chất
2. G1
3. G2
4. Gian kì
5. Nguyên phân
6. Phân nhân
7. S
1. Phân chia TB chất
2. G1
3. G2
4. Gian kì
5. Nguyên phân
6. Phân nhân
7. S
1. Phân chia TB chất
2. G1
3. G2
4. Gian kì
5. Nguyên phân
6. Phân nhân
7. S
1. Phân chia TB chất
2. G1
3. G2
4. Gian kì
5. Nguyên phân
6. Phân nhân
7. S
1. Phân chia TB chất
2. G1
3. G2
4. Gian kì
5. Nguyên phân
6. Phân nhân
7. S
1. Phân chia TB chất
2. G1
3. G2
4. Gian kì
5. Nguyên phân
6. Phân nhân
7. S
Củng cố-đánh giá
Hãy xác định các giai đoạn trong chu kì tế bào?
Chu kì tế bào
Đáp án
Chu kì tế bào
* Quá trình phân chia tế bào:
Chu kì tế bào
 
Gửi ý kiến