MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Code >

Code chèn hình ảnh, quảng cáo hai bên blog mới

Xin giới thiệu với mọi người đoạn code chèn hình ảnh, quản cáo hai bên mới :
<script language="JavaScript">
var tagDiv_p1="";
if (!document.layers)
tagDiv_p1 ='<div style="position:absolute" id="divStayTopLeft_p1">';
tagDiv_p1 +='<layer id="divStayTopLeft_p1"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src=link ảnh></td></tr></table></layer></div>';
var verticalpos_p1="frombottom";

if (!document.layers)
if(document.body.clientWidth >800)
document.write(tagDiv_p1);

function JSFX_FloatTopDiv_p1()
{
//startX_p1_p1 ngang startY_p1_p1 doc
var startX_p1 =(document.body.clientWidth-800)/2 + 795,startY_p1 = 555;
var ns_p1 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
var d_p1 = document;
function ml_p1(id)
{
var el_p1=d_p1.getElementById?d_p1.getElementById(id):d_p1.all?d_p1.all[id]:d_p1.layers[id];
if(d_p1.layers)el_p1.style=el_p1;
el_p1.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
el_p1.x = startX_p1;
if (verticalpos_p1=="fromtop")
el_p1.y = startY_p1;
else{
el_p1.y = ns_p1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
el_p1.y -= startY_p1;
}
return el_p1;
}
window.stayTopLeft_p1=function() {
if (verticalpos_p1=="fromtop"){
var pY_p1 = ns_p1 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
ftlObj_p1.y += (pY_p1 + startY_p1 - ftlObj_p1.y)/8;
}
else{
var pY_p1 = ns_p1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
ftlObj_p1.y += (pY_p1 - startY_p1 - ftlObj_p1.y)/8;
}
ftlObj_p1.sP(ftlObj_p1.x, ftlObj_p1.y);
setTimeout("stayTopLeft_p1()", 10);
}
ftlObj_p1 = ml_p1("divStayTopLeft_p1");
stayTopLeft_p1();
}
JSFX_FloatTopDiv_p1();
</script><script language="JavaScript">
var tagDiv_tr1="";
if (!document.layers)
tagDiv_tr1 ='<div style="position:absolute" id="divStayTopLeft_tr1">';
tagDiv_tr1 +='<layer id="divStayTopLeft_tr1"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><img src=link ảnh></td></tr></table></layer></div>';
var verticalpos_tr1="frombottom";

if (!document.layers)
if(document.body.clientWidth >800)
document.write(tagDiv_tr1);

function JSFX_FloatTopDiv_tr1()
{
//startX_tr1_tr1 ngang startY_tr1_tr1 doc
var startX_tr1 =(document.body.clientWidth-800)/2-106,startY_tr1 = 555;
var ns_tr1 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
var d_tr1 = document;
function ml_tr1(id)
{
var el_tr1=d_tr1.getElementById?d_tr1.getElementById(id):d_tr1.all?d_tr1.all[id]:d_tr1.layers[id];
if(d_tr1.layers)el_tr1.style=el_tr1;
el_tr1.sP=function(x,y){this.style.left=x;this.style.top=y;};
el_tr1.x = startX_tr1;
if (verticalpos_tr1=="fromtop")
el_tr1.y = startY_tr1;
else{
el_tr1.y = ns_tr1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
el_tr1.y -= startY_tr1;
}
return el_tr1;
}
window.stayTopLeft_tr1=function() {
if (verticalpos_tr1=="fromtop"){
var pY_tr1 = ns_tr1 ? pageYOffset : document.body.scrollTop;
ftlObj_tr1.y += (pY_tr1 + startY_tr1 - ftlObj_tr1.y)/8;
}
else{
var pY_tr1 = ns_tr1 ? pageYOffset + innerHeight : document.body.scrollTop + document.body.clientHeight;
ftlObj_tr1.y += (pY_tr1 - startY_tr1 - ftlObj_tr1.y)/8;
}
ftlObj_tr1.sP(ftlObj_tr1.x, ftlObj_tr1.y);
setTimeout("stayTopLeft_tr1()", 10);
}
ftlObj_tr1 = ml_tr1("divStayTopLeft_tr1");
stayTopLeft_tr1();
}
JSFX_FloatTopDiv_tr1();
</script>                                          </div>

Thay link ảnh bằng link của hình ảnh muốn hiển thị.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 16:23 30/05/2009
Số lượt xem: 4689
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chào thầy Đường,

Nhờ thầy kiểm tra đoạn code sau dùng tôi với. Tôi tạo liên kết nó thì trong Firefox thì xem bình thường, còn trong IE thi nó bị phân mảng ra không xem được. Cảm ơn thầy.

Đoạn code liên kết:

 

<div><font color="#FF0000"size="3">H TR DY & HC</font></div> <hr width=180 align="left"</a></div> <div><a target="_blank"

<div>

href="http://butnghien.vn/"> <img border="1"

src="http://d.violet.vn/uploads/photo/961562.jpg" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://www.google.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.google.com.vn/intl/en_com/images/logo_plain.png" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://vn.yahoo.com/"><img border="1" src="http://l.yimg.com/hb/i/vn/mastheads/logo_vn.png" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://translate.google.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.google.com.vn/intl/vi/images/translate_beta_res.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://vdict.com/?autotranslation/"> <img border="1" src="http://vdict.com/templates/user/images/logo.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://www.srem.com.vn"><img border="1"

src="http://quangtri.edu.vn/image/SREM_BL_d.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://www3.tuoitre.com.vn/TuyenSinh/Index.aspx?TopicID=210"><img border="1" src="http://quangcao.tuoitre.com.vn/service/ts2009.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://www.gdtd.com.vn/"> <img border="1"

src="http://www.gdtd.com.vn/images/top-banner.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://www.catlinhschool.edu.vn/"> <img border="1" src="http://tieuhocdanghai.com/Images/banners/catlinh.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://tieuhocdanghai.com/"> <img border="1" src="http://www.catlinhschool.edu.vn/Data/Images/Adv/logo.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://toantuoitho.nxbgd.com.vn/"> <img border="1" src="http://tieuhocdanghai.com/Images/banners/cs.jpg" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"

href="http://violympic.vn"> <embed border="1" src="http://violympic.vn/images/violympic.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="60"></embed> </object></a> </div> <div><a target="_blank"

Avatar
Chào thầy Ngơi ! Đoạn code này chỉ hiển thị đúng trong Firefox còn trong IE nó hiển thị sai vị trí nên không hay lắm. Những đoạn code tôi đã giới thiệu, nó hiển thị rất tốt trong Firefox, còn trong IE thì không hiển thị. Thầy hãy kiểm tra trong IE sẽ rõ. Thà nó không hiển thị còn hơn là hiển thị sai đúng không !
Avatar
Chào thầy Phú ! Đoạn code này nó gây lỗi cả trong FF chứ đâu phải chỉ trong IE. Để tôi kiêm tra lại xem đã.
Avatar
<div><font color="#FF0000"size="3">HỖ TRỢ DẠY & HỌC</font></div> <div><hr width=180 align=""</a></div><div><a target="_blank" href="http://butnghien.vn/"> <img border="1" src="http://d.violet.vn/uploads/photo/961562.jpg" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://www.google.com.vn/"><img border="1" src="http://www.google.com.vn/intl/en_com/images/logo_plain.png" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://vn.yahoo.com/"><img border="1" src="http://l.yimg.com/hb/i/vn/mastheads/logo_vn.png" width="180" height="55"></a></div><div><a target="_blank"
href="http://translate.google.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.google.com.vn/intl/vi/images/translate_beta_res.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://vdict.com/?autotranslation/"> <img border="1" src="http://vdict.com/templates/user/images/logo.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://www.srem.com.vn"><img border="1"
src="http://quangtri.edu.vn/image/SREM_BL_d.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://www3.tuoitre.com.vn/TuyenSinh/Index.aspx?TopicID=210"><img border="1" src="http://quangcao.tuoitre.com.vn/service/ts2009.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://www.gdtd.com.vn/"> <img border="1"
src="http://www.gdtd.com.vn/images/top-banner.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://www.catlinhschool.edu.vn/"> <img border="1" src="http://tieuhocdanghai.com/Images/banners/catlinh.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://tieuhocdanghai.com/"> <img border="1" src="http://www.catlinhschool.edu.vn/Data/Images/Adv/logo.gif" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://toantuoitho.nxbgd.com.vn/"> <img border="1" src="http://tieuhocdanghai.com/Images/banners/cs.jpg" width="180" height="55"></a></div> <div><a target="_blank"
href="http://violympic.vn"> <embed border="1" src="http://violympic.vn/images/violympic.swf" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="180" height="60"></embed> </object></a> </div>
Avatar
Tôi đã sửa lại đoạn code để nó hiển thị đúng trong cả IE và FF rồi đó. Thầy Phú có thể thử xem !
Avatar
thầy có thể xem thử code trên tôi đã chèn tại trang : http://violet.vn/blogthuthuat/
Avatar
Cảm ơn thầy Đường rất nhiều! Thầy Đường à, tại sao menu dọc của tôi không thể hiện thị được. Tôi đã hỏi BQT mãi nhưng không thấy hồi âm. Nếu thầy không bận thầy kiểm tra giúp tôi với nhé.
Avatar
Thầy hãy gửi mật khẩu qua hỗ trợ trực tuyến tôi xem thử
Avatar
Thầy Đường ạ, tôi đã gửi lại MK trang tôi sang Email của thầy. Thầy lấy hộ và kiểm tra dùm tôi nhé. Cảm ơn thầy.
Avatar
Thầy gửi trực tiếp qua hỗ trợ trực tuyến cho tôi đi. Tôi đăng ký nhiều mail. KHông biết thầy gửi vào mail nào.
 
Gửi ý kiến