MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Thủ thuật >

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN SINH TN THPT VÀ ĐH CĐ NĂM HỌC 2009

 

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT
    (Số lượng: 40 câu; Thời gian: 60 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

7

2

2

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

8

0

0

Di truyền học quần thể

2

0

0

Ứng dụng di truyền học

3

1

1

Di truyền học người

1

0

0

Tổng số

21

3

3

Tiến

hoá

Bằng chứng tiến hoá

1

0

0

Cơ chế tiến hoá

4

2

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

1

0

0

Tổng số

6

2

2

Sinh
thái

học

Sinh thái học cá thể

1

1

0

Sinh thái học quần thể

1

1

Quần xã sinh vật

2

1

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

1

1

1

Tổng số

5

3

3

Tổng số câu cả ba phần

32
(80%)

8
(20%)

8
(20%)

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT
     (Số lượng: 40 câu; Thời gian: 60 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu

Di
truyền
học

Cơ chế di truyền và biến dị

8

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

9

Di truyền học quần thể

2

Ứng dụng di truyền học

3

Di truyền học người

2

Tổng số

24

Tiến
hoá

Bằng chứng tiến hoá

1

Cơ chế tiến hoá

6

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

1

Tổng số

8

Sinh

thái
học

Cá thể và quần thể sinh vật

4

Quần xã sinh vật

2

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

2

Tổng số

8

Tổng số câu cả ba phần

40

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
     (Số lượng: 50 câu; Thời gian: 90 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di
truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

8

2

2

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

8

2

2

Di truyền học quần thể

3

0

0

Ứng dụng di truyền học

3

1

1

Di truyền học người

2

1

1

Tổng số

24

6

6

Tiến
hoá

Bằng chứng tiến hoá

1

 

2

0

Cơ chế tiến hoá

5

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

2

0

0

Tổng số

8

2

2

Sinh
thái
học

Sinh thái học cá thể

1

0

0

Sinh thái học quần thể

2

1

0

Quần xã sinh vật

2

0

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

3

1

1

Tổng số

8

2

2

Tổng số câu cả ba phần

40

(80%

10

(20%)

10

(20%)


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 12:50 19/02/2009
Số lượt xem: 553
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến