MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Thủ thuật >

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HOÁ TN THPT VÀ ĐH CĐ NĂM 2009

 

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]

Nội dung

Số câu

 Este, lipit

2

 Cacbohiđrat

1

 Amin, amino axit và protein

3

 Polime và vật liệu polime

1

 Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ

6

 Đại cương về kim loại

3

 Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

6

 Sắt, crom

3

 Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

 Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ

6

II. PHẦN RIÊNG [8 câu]

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu]

Nội dung

Số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp

1

Cacbohiđrat

1

Amin, amino axit và protein

1

Polime và vật liệu polime

1

Đại cương về kim loại

1

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

1

Sắt, crom, đồng, phân biệt một số chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

B. Theo chương trình Nâng cao [8 câu]

Nội dung

Số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp

1

Cacbohiđrat

1

Amin, amino axit và protein

1

Polime và vật liệu polime

1

Đại cương về kim loại

1

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

1

Sắt, crom, đồng; phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Nội dung

Số câu

Este, lipit

3

Cacbohiđrat

2

Amin, amino axit và protein

4

Polime và vật liệu polime

2

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ

6

Đại cương về kim loại

4

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

7

Sắt và một số kim loại quan trọng

4

Phân biệt một số chất vô cơ

1

Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ

6

Tổng

40

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu]

Nội dung

Số câu

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học

2

Phản ứng oxi hoá - khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học

2

Sự điện li

2

Phi kim (cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, halogen)

2

Đại cương về kim loại

2

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt

5

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông

6

Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon

2

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

2

Anđehit, xeton, axit cacboxylic

2

Este, lipit

2

Amin, amino axit và protein

3

Cacbohiđrat

1

Polime và vật liệu polime

1

Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông

6

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn [10 câu]

Nội dung

Số câu

Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li

1

Anđehit, xeton, axit cacboxylic

2

Dãy thế điện cực chuẩn

1

Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc

2

Phân biệt một số chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

1

Amin, amino axit và protein

1

Cacbohiđrat

1

B. Theo chương trình Nâng cao [10 câu]

Nội dung

Số câu

Tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li

1

Anđehit, xeton, axit cacboxylic

2

Dãy thế điện cực chuẩn

1

Crom, đồng, niken, chì, kẽm, bạc, vàng, thiếc

2

Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

1

Amin, amino axit và protein

1

Cacbohiđrat

1


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 12:51 19/02/2009
Số lượt xem: 813
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến