MENU

Gốc > Bài viết > TIN HỌC > Thủ thuật >

CẤU TRÚC ĐỀ THI lỊCH SỬ TN THPT VÀ ĐHCĐ NĂM 2009

 

A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 (3,0 điểm)

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)    

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga
(1991 - 2000)   

- Các nước Đông Bắc Á  

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ          

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh 

- Nước Mĩ           

- Tây Âu 

- Nhật Bản          

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh      

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX         

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000        

Câu II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (4,0 điểm)    

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925         

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu
năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935         

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời           

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)       

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)        

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953 - 1954)   

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)           

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)   

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)           

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975.         

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)  

 - Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội
(1986 - 2000)   

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000     

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó (câu III.a hoặc III.b).

Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000   

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)    

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga
(1991 - 2000)   

- Các nước Đông Bắc Á  

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ          

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh 

- Nước Mĩ           

- Tây Âu 

- Nhật Bản          

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh      

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX         

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000        

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000           

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925         

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930  

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935         

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời           

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)       

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)        

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953 - 1954)   

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)           

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)           

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975          

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

- Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)          

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000   

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)    

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga
(1991 - 2000)   

- Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên         

- Các nước Đông Nam Á 

- Ấn Độ và khu vực Trung Đông   

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh 

- Nước Mĩ           

- Tây Âu 

- Nhật Bản          

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh      

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX         

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

    

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000           

- Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930  

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935         

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939 

- Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945

- Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946        

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)       

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)        

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953 - 1954)   

- Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ hoà bình (1954 - 1960)

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961 - 1965)

- Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965 - 1968)

- Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ
(1969 - 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)           

- Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975       

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)  

- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)          

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT

Câu I. Phần Lịch sử thế giới (3,0 điểm)        

1. Bối cảnh quốc tế (sự hình thành trật tự thế giới mới) sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)           

2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga (1991 - 2000) 

- Liên Xô: Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh và quá trình xây dựng đất nước

- Các nước Đông Âu: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

- Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. Hội đồng tương trợ kinh tế và Tổ chức Hiệp ước Vacsava. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

- Liên bang Nga 1991 - 2000        

3. Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1945 - 2000)     

- Khái quát phong trào giải phóng dân tộc, sự hình thành, phát triển các quốc gia độc lập

- Trung Quốc: Thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959); công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978)

- Lào và Campuchia: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng đất nước ở Lào. Những giai đoạn chính của lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 2000

- Các nước Đông Nam Á khác: Những nét chính về quá trình xây dựng đất nước. Sự thành lập và quá trình phát triển của khối ASEAN

- Ấn Độ: Quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước từ năm 1945 đến năm 2000

- Cuba: Quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

4. Các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)         

- Những nét chung về các nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

- Mĩ: Tình hình kinh tế, chính trị

- Tây Âu: Tình hình kinh tế, chính trị. Liên minh châu Âu

- Nhật Bản: Tình hình kinh tế, chính trị

5. Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)          

- Quan hệ quốc tế thời kì Chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của nó

- Xu thế đối thoại và việc giải quyết những vụ xung đột khu vực

6. Cách mạng khoa học – công nghệ      

- Nguyên nhân và thành tựu

- Xu thế toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó           

Câu II và câu III. Phần Lịch sử Việt Nam (7,0 điểm)           

1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Các phong trào dân tộc theo khuynh hướng tư sản. Khởi nghĩa Yên Bái. Phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

- Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội ở Việt Nam

- Phong trào dân tộc (1930 - 1945)

- Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong những năm 1945 - 1946

- Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai và quá trình mở rộng chiến tranh, lập ách thống trị ở vùng chúng chiếm đóng

- Quá trình xây dựng nền dân chủ cộng hoà ở Việt Nam

- Sự phát triển của mặt trận quân sự trong tiến trình kháng chiến

- Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương

4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

- Tình hình và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết

- Những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã hội, con người trên miền Bắc (1954 - 1965). Chế độ thực dân mới của Mĩ và cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam (1954 - 1965)

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược (1965 - 1973). Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

- Tình hình hai miền Nam - Bắc sau Đại thắng mùa Xuân 1975. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976 - 1986)

- Xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới (1986 - 2000)

 

C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I, II và III (7,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội dung có liên quan đến Lịch sử Việt Nam ở lớp 12)

- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 và hậu quả của nó

- Đại hội II (1920) và Đại hội VII (1935) của Quốc tế Cộng sản

- Mặt trận Nhân dân Pháp

- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

II. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga
(1991 - 2000)

- Các nước Đông Bắc Á

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

- Nước Mĩ

- Tây Âu

- Nhật Bản

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

III. Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914)

- Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất
(1914 - 1918)

IV. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám
(1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953 - 1954)

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

-Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b).

IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga (1991 - 2000)

- Các nước Đông Bắc Á

- Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

- Nước Mĩ

- Tây Âu

- Nhật Bản

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

- Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953 - 1954)

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

- Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

- Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

- Đất nước trên đường đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

- Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên bang Nga
(1991 - 2000)

- Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên

- Các nước Đông Nam Á

- Ấn Độ và khu vực Trung Đông

- Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

- Nước Mĩ

- Tây Âu

- Nhật Bản

- Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

 Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX

- Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

- Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930

- Phong trào cách mạng 1930 - 1935

- Phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945

- Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

- Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946

- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

- Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc
(1953 - 1954)

- Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, gìn giữ hoà bình (1954 - 1960)

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961 - 1965)

- Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965 - 1968)

- Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ
(1969 - 1973)

- Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam.

- Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975)

- Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân 1975

- Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986)

- Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

- Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 12:47 19/02/2009
Số lượt xem: 527
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến