MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 9 . Trình bày tóm tắt khái niệm quang hợp ?

Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng l­ượng ánh sáng. Thực vật và một số vi khuẩn quang hợp có khả năng thực hiện quá trình này.

Ở cây xanh quá trình quang hợp xảy ra ở lục lạp nầm trong các tế bào mô giậu của lá. Quá trình quang hợp có thể biểu diễn bằng ph­ơng trình sau :

ánh sáng

6CO2 +  12H2O  à C6H12O6 + 6O2  + 6H2O

Hệ sắc tố

    Cơ chế quang hợp rất phức tạp , gồm hai pha : pha sáng và pha tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hệ sắc tố quang hợp hấp thụ và nhờ năng  lý­ợng này mà một chuỗi các phản ứng hoá học xảy ra, trong đó H2O được phân li, O2 được giải phóng, H+ và điện tử của H2O giúp cho việc hình thành hai sản phẩm là ATP và NADPH. Trong pha tối, ATP và NADPH được sử dụng để khử CO2 thành các hợp chất hidrat cácbon . C6H12O6 -đường glucôzơ -là hợp chất hữu cơ đầu tiên. Quá trình khử CO2 xảy ra ở ba nhóm thực vật khác nhau theo ba chu trình khác nhau : chu trình Canvin-Benson, chu trình Hatch-Slack và chu trình thực vật CAM (  Crassulacaen Acid Metabolism )
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 08:30 12/08/2009
Số lượt xem: 1371
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến