MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 41. Trình bày quá trình biến đổi nitơ trong cây ?

 Quá trình biến đổi Nitơ trong cây gồm:

a. Quá trình Amôn hóa (Quá trình khử NO3-): NO3-  --> NH4+

       Cây hút được từ đất cả hai dạng nitơ oxy hóa (NO3-) và nitơ khử (NH4+), nhưng trước hết, cây cần dạng NH4+ để hình thành các axit amin nên việc trước tiên mà cây phải làm là việc biến đổi dạng NO3- thành dạng NH4+.

        Quá trình amôn hoá xảy ra theo các bước sau đây:

NO3-  --> NO2- --> NH4+

Có thể minh họa quá trình biến đổi Nitrat bằng sơ đồ sau đây:

Quá trình đồng hoá nitrat- khử nitrat ( NO3-  ----> NH4+ )

NO3-  + NAD(P)H + H+  + 2e-  ---->  NO2- + NAD(P)+ + H2O

NO2-  + 6Fd khử + 8H+ + 6e-  --->NH4+ 6Fd oxi hoá + 2H2O

NO3- ----------> NO2-  ------------->  NH4+

Quang hợp ( pha sáng ) ---> Fd khử  -----> Nitritreductaza -----> NO2-  ---->   NH4+

b. Quá trình hình thành axit amin:

      Quá trình hô hấp của cây tạo ra các axit (R-COOH), và nhờ quá trình trao đổi nitơ các  axit này có thêm gốc NH2 để thành các axit amin.

      Có 4 phản ứng để hình thành các axit amin và sau đó có các phản ứng chuyển amin hóa để hình thành 20 axit amin và từ các axit amin này thực vật có thể tạo vô vàn các protein và các hợp chất thứ cấp khác của thực vật.

Sau đây là các phản ứng khử amin hoá để hình thành các axit amin

-  xetoglutaric  +  NH2       =   Axit glutami

-  axit pyruvic  +  NH2        =  Alanin

-  axit fumaric  +  NH2  =  Axit  aspartic

-  axit oxaloaxetic + NH2  = Axit aspartic


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 11:08 13/08/2009
Số lượt xem: 5801
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến