MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 3. Thế nào là chuyển hoá năng lượng ?


Trao đổi chất và năng lượng là bản chất của hoạt động sống ở mọi sinh vật. Sự trao đổi chất không thể tách rời sự trao đổi năng lượng, đó là hai qúa trình liên quan mật thiết trong hoạt động sống của sinh giới, nhằm bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của các cơ thể sống.
Trong đồng hóa, quá trình tổng hợp chất hữu cơ trong mỗi tế bào đồng thời là qúa trình tích luỹ năng lượng.  Còn trong dị hóa, sự phân giải các chất hữu cơ thường gắn liền với quá trình giải phóng năng lượng dưới dạng năng lượng sinh học ATP - dạng năng lượng được sử dụng trong các quá trình trao đổi chất, quá trình vận chuyển tích cực, quá trình vận động, quá trình phát quang sinh học của cơ thể.
Quá trình trao đổi năng lượng được thực hiện bằng hai quá trình quang hợp và hô hấp :
 
1.Năng lượng ánh sáng mặt trời  được clorophin hấp thụ và được biến đổi trong quá trình quang hợp ở cây xanh thành dạng hoá năng chứa trong các hợp chất hữu cơ. Đó là quá trình quang hợp thực hiện trong lục lạp ở cây xanh.
 
 2. Hoá năng chứa trong các hợp chất hữu cơ được biến đổi trong quá trình hô hấp ở tế bào thành dạng năng lượng sinh học dự trữ trong các hợp chất liên kết cao năng ATP. Đó là quá trình hô hấp thực hiện trong ti thể ở các tế bào.
 
 3. Sự sử dụng năng lượng khi tế bào chuyển hoá năng lượng hoá năng của ATP thành công năng như công cơ học, công hoá học trong các quá trình sống.
 
 
 

Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 15:39 11/08/2009
Số lượt xem: 1349
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến