MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

CÂU 14. Nước thoát từ lá ra không khí theo hai con đường:

a) Đó là hai con đường nào?

b) Nêu những đặc điểm của hai con đường đó?

c) Trình bày cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước ?

Trả lời. 

a) Hai con đường thoát hơi nước: Con đường qua bề mặt lá (qua cutin) và con đường qua khí khổng

b) Đặc điểm  mỗi con đường :

- Qua bề mặt lá : vận tốc yếu, lượng nước nhỏ, nhiều nhất chỉ được 30% và không có sự điều chỉnh lượng nước thoát  ( mang nặng tính chất vật lí ).

- Qua khí khổng : vận tốc lớn, lượng nước nhiều, ít nhất cũng đạt 70% và lượng nước thoát được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

c. Cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước :

Thoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng, nên cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước chính là cơ chế đóng mở khí khổng. Theo SGK 11 nâng cao, học sinh phải trình bày được 3 cơ chế đóng mở khí khổng : cơ chế ánh sáng, cơ chế  AAB (axit abxisis), cơ chế bơm ion.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 09:54 13/08/2009
Số lượt xem: 2811
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến